Queixas e Suxestións

Art. 19 do Real Decreto 951/2005, do 29 de xullo, polo que se establece o marco xeral para a mellora da calidade na Administración Xeral do Estado. As queixas formuladas conforme ao previsto neste real decreto non terán, en ningún caso, a cualificación de recurso administrativo nin a súa presentación interromperá os prazos establecidos na normativa vixente. Estas queixas non condicionan, de ningún xeito, o exercicio das restantes accións ou dereitos que, de conformidade coa normativa reguladora de cada procedemento, poidan exercer aqueles que en se consideren interesados no procedemento.

O servizo de Queixas e Suxestións ten como finalidade a de coñecer a opinión dos usuarios e mellorar a calidade dos servizos que ofrece o Ministerio de Industria e Turismo.

Presentación electrónica de queixas e suxestións

As queixas e suxestións presentadas deberán estar subscritas coa firma electrónica do interesado.

Formular unha queixa ou unha suxestión 

Instrucións para cubrir o formulario de presentación electrónica de queixas e suxestións [PDF] [48 KB]

Tamén pode utilizar calquera das canles de comunicación que se pon ao seu dispor nesta páxina:

Atención ao Cidadán