Perfil do Contratante

A información referente a anuncios e adxudicacións dos contratos tramitados polos órganos de contratación do Departamento, tanto centrais como periféricos, atópase no Perfil do Contratante.

Co fin de dar cumprimento ao disposto no artigo 334 do texto refundido da Lei de Contratos do Sector Público, Real Decreto Lexislativo 3/2011, de 14 de novembro, todas as convocatorias de licitacións e os seus resultados e canta información considérese relevante relativa aos contratos de Departamento, deberán consultarse na páxina web da Plataforma de Contratación do Sector Público.

Acceso á procura de os perfís de contratante dos Órganos de contratación do Ministerio de Enerxía, Turismo e Axenda Dixital na Plataforma de Contratación do Sector Público.