Perfil do Contratante

De conformidade co disposto no artigo 347.2 da Llei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público, pola que se traspoñen ao ordenamento xurídico español as Directivas do Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, de 26 de febreiro de 2014, a información relativa a licitacións, adxudicacións e formalizacións publícase na Plataforma de Contratación do Sector Público.

Para atopar as licitacións dos distintos órganos de contratación do Ministerio, unha vez accédese á páxina anterior débese proceder así:

  • Dentro de “Organización Contratante” se debe seleccionar en primer lugar “Administración General del Estado”, y a continuación seleccionar a este Ministerio. Una vez hecho lo anterior se pulsa en “Añadir”.
  • Dentro de “Organización Contratante” se debe seleccionar en primer lugar “Administración General del Estado”, y a continuación seleccionar a este Ministerio. Una vez hecho lo anterior se pulsa en “Añadir”
  • Pulsar en “Buscar”. Aparecerán los distintos órganos de contratación del Ministerio dados de alta en la Plataforma de Contratación del Sector Público.
  • Pulsando no órgano de contratación desexado accédese á información de detalle. As licitacións dese órgano de contratación atópanse na pestana “Licitacións”.