Perfil de contratante

De conformidade co disposto no artigo 347.2 da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de Contratos do Sector Público, pola que se traspoñen ao ordenamento xurídico español as Directivas do Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, do 26 de febreiro de 2014, a información relativa a licitacións, adxudicacións e formalizacións publícase na Plataforma de Contratación do Sector Público.

Para atopar as licitacións dos distintos órganos de contratación do Ministerio, unha vez accédese á páxina anterior débese proceder así:

  • Ir á opción “Perfil de Contratante” na parte superior.
  • Dentro de “Organización Contratante” débese seleccionar en primeiro lugar “Administración Xeral do Estado”, e a seguir seleccionar a este Ministerio. Unha vez feito o anterior púlsase en “Engadir”.
  • Pulsar en “Buscar”. Aparecerán os distintos órganos de contratación do Ministerio dados de alta na Plataforma de Contratación do Sector Público.
  • Pulsando no órgano de contratación desexado accédese á información de detalle. As licitacións dese órgano de contratación atópanse na pestana “Licitacións”.