Firma electrónica

O Regulamento (UE) Nº 910/2014, do 23 de xullo de 2014, relativo á identificación electrónica e os servizos de confianza nas transaccións electrónicas no mercado interior e polo que se derroga a Directiva 1999/93/CE; define os distintos tipos de firma electrónica no seu artigo 3:

  1. Firma electrónica”, os datos en formato electrónico anejos a outros datos electrónicos ou asociados de maneira lóxica con eles que utiliza o asinante para asinar;
  2. Firma electrónica avanzada”, la firma electrónica que cumple los requisitos contemplados en el artículo 26;
  3. Firma electrónica cualificada”, unha firma electrónica avanzada que se crea mediante un dispositivo cualificado de creación de firmas electrónicas e que se basea nun certificado cualificado de firma electrónica.

Así mesmo, os requisitos da firma electrónica avanzada defínense no seu artigo 26:

  • estar vinculada ao asinante de maneira única;
  • permitir a identificación do asinante;
  • ser creada utilizando datos de creación da firma electrónica que o asinante pode utilizar, cun alto nivel de confianza, baixo o seu control exclusivo, e
  • estar vinculada cos datos asinados pola mesma de modo tal que calquera modificación ulterior dos mesmos sexa detectable.

Por tanto, a firma electrónica permitirá ao emisor e o receptor da información ou o contido que se identifiquen coa certeza de que son os únicos que interactúan. Deste xeito garántese que o contido non se altera, non foi interceptado durante a comunicación e que ambos non poden repudiar a información previamente recibida e aceptada.

Acceda tamén á información publicada nesta Sede Electrónica relativa aos Prestadores de servizos electrónicos de confianza.

Ligazóns relacionadas