Quejas y sugerencias

Art. 19 do Real decreto 951/2005, do 29 de xullo, polo que se establece o marco xeral para a mellora da calidade na Administración Xeral do Estado. As queixas formuladas conforme o previsto neste Real decreto non terán, en ningún caso, a cualificación de recurso administrativo nin a súa presentación interromperá os prazos establecidos na normativa vixente. Estas queixas non condicionan, en modo ningún, o exercicio das restantes accións ou dereitos que, de conformidade coa normativa reguladora de cada procedemento, poidan exercer aqueles que se consideren interesados no procedemento.

O servizo de queixas e suxestións ten como finalidade a de coñecer a opinión dos usuarios e mellorar a calidade dos servizos que ofrece o Ministerio de Industria, Comercio e Turismo.

Presentació electrònica de queixes i suggeriments

Fai unha reclamación ou suxestión

Instrucións para o recheo do formulario de depósito electrónico de queixas e suxestións [PDF] [48 KB]

També pot utilitzar qualsevol dels canals de comunicació que es posen a la seva disposició en aquesta pàgina:

Atención ao cidadán