>

Identificación da sede

O artigo 11 do Real Decreto 203/2021 do 30 de marzo, polo que se aproba o Regulamento de actuación e funcionamento do sector público por medios electrónicos, determina que a sede electrónica deberá identificar o titular e o órgano ou órganos encargados da xestión e dos servizos postos a disposición dos cidadáns na mesma.

A titularidade da sede electrónica corresponderá á Subsecretaría do Ministerio de Industria e Turismo. A xestión tecnolóxica da sede será competencia da Subsecretaría do Ministerio de Industria e Turismo, que a exercerá a través da Subdirección Xeral de Tecnoloxías da Información e das Comunicacións.

Serán responsables da xestión, de contidos e dos servizos postos a disposición dos cidadáns na sede os titulares dos órganos superiores e directivos do Ministerio de Industria e Turismo e, no seu caso, dos organismos públicos que se incorporen á sede. A responsabilidade corresponderase coas competencias que cada un dos titulares teña atribuídas pola lexislación vixente.

A identificación da sede levará a cabo mediante certificado de sede, consistente en certificado do servidor onde se aloxa a información ou qualquier outro certificado de dispositivo seguro ou medio equivalente conforme ao disposto no Real Decreto 203/2021, do 30 de marzo.

Subsedes

Subsede da Subdirección Xeral de Apoio á Pequena e Mediana Empresa

Outras Sedes Electrónicas

Sede Electrónica de Rede.es

Sede Electrónica da Oficina Española de Patentes e Marcas

Sede Electrónica do Instituto para a Reestruturación da Minaría do Carbón e o Desenvolvemento Alternativo das Comarcas Mineiras