>

Aviso legal

Responsabilidade da Sede

O artigo 2 Orde IET/842/2012, do 18 de abril, pola que se crea a sede electrónica no Ministerio de Industria, Enerxía e Turismo (actual Ministerio de Industria e Turismo) establece:

 • No seu apartado d), A titularidade da sede electrónica corresponderá á Subsecretaría de Industria, Enerxía e Turismo (actual Ministerio de Industria e Turismo).
 • No seu apartado e), A xestión da sede será competencia da Subsecretaría de Industria, Enerxía e Turismo (actual Ministerio de Industria e Turismo), que a exercerá a través da Subdirección Xeral de Tecnoloxías da Información e das Comunicacións.
 • No seu apartado f), Serán responsables dos contidos e dos servizos postos a disposición dos cidadáns na sede os titulares dos órganos superiores e directivos do Ministerio de Industria, Enerxía e Turismo (actual Ministerio de Industria e Turismo) e, no seu caso, dos organismos públicos que se incorporen á sede. A responsabilidade corresponderase coas competencias que cada un dos titulares teña atribuídas pola lexislación vixente.

O artigo 38 da Lei 40/2015, do 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público. Dispón:

 • O establecemento dunha sede electrónica comporta a responsabilidade do titular respecto da integridade, veracidade e actualización da información e os servizos aos que poida accederse a través da mesma.
 • Cada Administración Pública determinará as condicións e instrumentos de creación das sedes electrónicas, con suxeición aos principios de transparencia, publicidade, responsabilidade, calidade, seguridade, dispoñibilidade, accesibilidade, neutralidade e interoperabilidade. En todo caso deberá garantirse a identificación do órgano titular da sede, así como os medios dispoñibles para a formulación de suxestións e queixas..
 • As sedes electrónicas disporán de sistemas que permitan o establecemento de comunicacións seguras sempre que sexan necesarias.

Neste sentido a Sede Electrónica do Ministerio avisará mediante unha ligazón, cando se abandona a Sede.

Privacidade e Protección de Datos

Desde a seguinte páxina poderá acceder á información relativa á privacidade dos seus datos.

Propiedade intelectual e industrial

O deseño desta Sede e o seu código fonte, logos, marcas e demais signos distintivos que aparecen no mesmo pertencen ao Ministerio de Industria e Turismo ou aos seus organismos dependentes, e están protexidos polos correspondentes dereitos de propiedade intelectual.

Prohíbese a reprodución total ou parcial dos contidos do portal sen citar a súa orixe ou solicitar autorización.

Con obxecto de manter actualizada a información publicada na Sede, os contidos os seus contidos  poderán ser modificados, corrixidos, eliminados ou engadidos en calquera momento, polo que será conveniente comprobar a vixencia ou exactitude dos mesmos acudindo ás fontes oficiais.

O Ministerio non se responsabiliza das contestacións que se realicen a través das distintas direccións de correo electrónico que aparecen nestas páxinas, salvo a do propio departamento. A información obtida a través das caixas de correos contidas nestas páxinas ten carácter meramente informativo, sen que en ningún caso poida derivarse dela efecto xurídico vinculante algún (Real Decreto 208/1996, art. 4 b . BOE n. 55 de 4/3/1996).

Condicións de uso para a reutilización dos datos

Segundo o artigo 8 da Lei 18/2015, do 9 de xullo, pola que se modifica a Lei 37/2007, do 16 de novembro, sobre reutilización da información do sector público, serán de aplicación as seguintes condicións xerais para todos aqueles conxuntos de datos ofrecidos dentro da sección Datos Abertos:

 1. Que o contido da información, incluíndo os seus metadatos, non sexa alterado.
 2. Que non se desnaturalice o sentido da información.
 3. Que se cite a fonte.
 4. Que se mencione a data da última actualización.
 5. Cando a información conteña datos de carácter persoal, a finalidade ou finalidades concretas para as que é posible a reutilización futura dos datos.
 6. Cando a información, aínda sendo facilitada de forma disociada, contivese elementos suficientes que puidesen permitir a identificación dos interesados no proceso de reutilización, a prohibición de reverter o procedemento de disociación mediante a adición de novos datos obtidos doutras fontes.

Medidas de protección ante uso abusivo ou robotizado.

O Ministerio de Industria e Turismo resérvase o dereito a realizar cambios técnicos na Sede, sen aviso previo, co obxecto de preservar a súa dispoñibilidade ante eventuais usos abusivos ou robotizados de acceso.