>

Selos electrónicos

Os selos electrónicos son un sistema de firma electrónica que permite autenticar unha actuación administrativa automatizada, segundo o definido na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, de acceso electrónico dos cidadáns aos Servizos Públicos. Están baseados nun certificado electrónico que reúne os requisitos esixidos pola lexislación de firma electrónica.

Neste caso o asinante non é unha persoa física, senón un Organismo ou Ente da Administración.

Os certificados de selos electrónicos son certificados recoñecidos, conforme ao disposto nos artigos 11 a 14 da Lei 59/2003, do 19 de decembro, de firma electrónica, expedidos por un fornecedor que cumpra as obrigas establecidas no artigo 20 da este Lei 59/2003, e válidos para a actividade administrativa automatizada de acordo con o establecido no artigo 42 da Lei 40/2015.

As características técnicas xerais do sistema de firma e certificados aplicables aos selos electrónicos son as derivadas do Esquema Nacional de Interoperabilidade, aprobado polo Real Decreto 4/2010, do 8 de xaneiro, e da política de firma electrónica e certificados da Administración Xeral do Estado.

O servizo de validación para a verificación dos certificados de selo electrónico será VALIDE accesible desde  a Sede Electrónica.

Selos electrónicos do Ministerio

Ministerio de Industria, Enerxía e Turismo

É o selo utilizado para a sinatura das certificacións de altas e baixas de empregados públicos e a remisión de consultas de autenticación en procedementos electrónicos do Ministerio ao sistema Cl@ve, entre outros usos.

Titular:

Subsecretaría de Industria, Enerxía e Turismo.

Resolución de creación:

Resolución do 12 de novembro de 2018, da Subsecretaría de Industria, Comercio e Turismo, pola que se regulan os servizos de certificación electrónica e créanse selos electrónicos no Ministerio de Industria, Comercio e Turismo.

Texto da Resolución do 12 de novembro de 2018 [PDF] [107.5 kB]

Fornecedor de servizo de certificación:

Firmaprofesional S.A.