Segells electrònics

Els segells electrònics són un sistema de signatura electrònica que permet autenticar una actuació administrativa automatitzada, segons el definit en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, d'accés electrònic dels ciutadans als Serveis Públics. Estan basats en un certificat electrònic que reuneix els requisits exigits per la legislació de signatura electrònica.

En aquest cas el signant no és una persona física, sinó un Organisme o Ens de l'Administració.

Els certificats de segells electrònics són certificats reconeguts, conforme al que es disposa en els articles 11 a 14 de la Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica, expedits per un prestador que compleixi les obligacions establertes en l'article 20 d'aquesta Llei 59/2003, i vàlids per a l'activitat administrativa automatitzada d'acord amb l'establert en l'article 42 de la Llei 40/2015.

Les característiques tècniques generals del sistema de signatura i certificats aplicables als segells electrònics són les derivades de l'Esquema Nacional d'Interoperabilitat, aprovat pel Reial decret 4/2010, de 8 de gener, i de la política de signatura electrònica i certificats de l'Administració General de l'Estat.

El servei de validació per a la verificació dels certificats de segell electrònic serà VALIDI accessible des de la  Seu Electrònica.

Segells electrònics del Ministeri

Ministeri d'Indústria i Turisme

És el segell utilitzat per a la signatura de les certificacions d'altes i baixes d'empleats públics i la remissió de consultes d'autenticació en procediments electrònics del Ministeri al sistema Cl@ve, entre altres usos.

Titular:

Sotssecretaria d'Indústria i Turisme.

Resolució de creació:

Resolució de 6 de maig de 2024, de la Sotssecretària d'Indústria i Turisme, per la qual es regulen els serveis de certificació electrònica i es creen segells electrònics en el Ministeri Indústria i Turisme.

Text de la Resolució de 6 de maig de 2024 [PDF] [94.7 kB]

Prestador de servei de certificació:

Firmaprofesional S.A.