>

Identificació de la seu

L'article 11 del Reial decret 203/2021 de 30 de març, pel qual s'aprova el Reglament d'actuació i funcionament del sector públic per mitjans electrònics, determina que la seu electrònica haurà d'identificar el titular i l'òrgan o òrgans encarregats de la gestió i dels serveis posats a la disposició dels ciutadans en la mateixa.

La titularitat de la seu electrònica correspondrà a la Sotssecretaria del Ministeri d'Indústria i Turisme. La gestió tecnològica de la seu serà competència de la Sotssecretaria del Ministeri d'Indústria i Turisme, que l'exercirà a través de la Sotsdirecció General de Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions.

Seran responsables de la gestió, de continguts i dels serveis posats a la disposició dels ciutadans a la seu els titulars dels òrgans superiors i directius del Ministeri d'Indústria i Turisme i, si escau, dels organismes públics que s'incorporin a la seu. La responsabilitat es correspondrà amb les competències que cadascun dels titulars tingui atribuïdes per la legislació vigent.

La identificació de la seu es durà a terme mitjançant certificat de seu, consistent en certificat del servidor on s'allotja la informació o qualquier un altre certificat de dispositiu segur/segur o mitjà equivalent conforme al que es disposa en el Reial decret 203/2021, de 30 de març.

Subseus

Subseu de la Sotsdirecció General de Suport a la Pequeño i Mitja Empresa

Altres Seus Electròniques

Seu Electrònica de Red.es

Seu Electrònica de l'Oficina Espanyola de Patents i Marques

Seu Electrònica de l'Institut per a la Reestructuració de la Mineria del Carbó i el Desenvolupament Alternatiu de les Comarques Mineres