Perfil del Contractant

La informació referent a anuncis i adjudicacions dels contractes tramitats pels òrgans de contractació del Departament, tant centrals com a perifèrics, es troba en el Perfil de Contractant.

Amb la finalitat de donar compliment al que es disposa enl'article 334 del text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, totes les convocatòries de licitacions i els seus resultats i quanta informació es consideri rellevant relativa als contractes de Departament, hauran de consultar-se a la pàgina web de la Plataforma de Contractació del Sector Públic

Accés a la cerca dels perfils de contractant dels Òrgans de contractació del Ministeri d'Energia, Turisme i Agenda Digital en la Plataforma de Contractació del Sector Públic