Protecció de dades personals

Reglament General de Protecció de Dades

El Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades) (d'ara endavant RGPD), aplicable a partir de 25 de maig de 2018, estableix l'obligació de designar un Delegat de Protecció de Dades a tota autoritat o organisme del sector públic que dugui a terme tractament de dades personals. .

En el Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme, les funcions del Delegat de Protecció de Dades (DPD), inclosos els seus organismes autònoms adscrits, Oficina Espanyola de Patents i Marques (OEPM), Centre Español de Metrologia (CEM) i Institut de Turisme d'Espanya (TURESPAÑA), han estat assumides per D. Francisco Javier Nozal Millán, adscrit a la Sotssecretària.

Dades de contacte del Delegat de Protecció de Dades: Sotssecretària del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme. Passeig de la Castellana 160. 28071. MADRID. E-mail: dpd@mincotur.es

Dret a reclamar davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades: C/ Jorge Juan, 6. 28001. MADRID.

Pot ampliar més informació en Registre d'activitats de tractament de dades personals.