Protecció de Dades Personals

Normativa bàsica relativa a la protecció de dades personals

Les dades personals que el Ministeri d'Indústria i Turisme recapta són tractats de manera confidencial conforme al que es disposa en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (Reglament general de protecció de dades) i en la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals.

Drets de les persones interessades

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre el tractament de les seves dades personals per part del Ministeri d'Indústria i Turisme.

L'interessat pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seves dades, de limitació i oposició al seu tractament, així com a no ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de les seves dades, contemplats en els articles del 15 al 22 del Reglament 2016/679 quan escaigui, davant el Ministeri d'Indústria i Turisme, a través de l'adreça postal Passeig de la Castellana 160 - 28071 - Madrid, o en l'adreça de correu electrònic dpd@mintur.es. També pot dirigir-se als respectius òrgans administratius responsables del tractament de les seves dades inscrites en el Registre d'activitats de tractament de dades personals.

A més, per a l'exercici d'aquests drets té a la seva disposició els formularis posats a disposició per l'Agència Espanyola de Protecció de dades a través del següent enllaç: Exerceix els teus drets.

L'interessat pot exercir el seu dret a reclamar davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, en l'adreça postal C/ Jorge Juan 6, 28001 Madrid, a través de la web de Tràmits ciutadans a la seu electrònica de l'AEPD . Amb caràcter previ a la presentació d'aquesta reclamació, pot dirigir-se al Delegat de Protecció de Dades, de conformitat amb l'article 37.1 de la Llei Orgànica 3/2018.

Registre d'activitats de tractament de dades personals

En compliment de l'article 30 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016 la informació ampliada relativa als tractament de dades personals duta a terme pels diferents òrgans administratius del Ministeri d'Indústria i Turisme es recull en el Registre d'activitats de tractament de dades personals.

En aquest Registre podrà identificar al Responsable del tractament en cada cas, el tractament seguit, la finalitat del mateix, i el període de conservació de les seves dades personals

Legitimació

El tractament de les seves dades es realitza per al compliment d'obligacions legals per part d'aquest Ministeri, per al compliment de missions realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics conferits al mateix, així com quan la finalitat del tractament requereixi el seu consentiment, que haurà de ser prestat mitjançant una clara acció expressa i afirmativa.

Pot consultar la base legal per a cadascuna de les activitats de tractament que duu a terme pel Ministeri d'Indústria i Turisme a l'enllaç de Registre d'activitats de tractament de dades personals