Protección de datos persoais

Regulamento Xeral de Protección de Datos

O Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, de 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos e polo que se derroga a Directiva 95/46/CE (Regulamento xeral de protección de datos) (en diante RGPD), aplicable a partir de 25 de maio de 2018, establece a obrigación de designar un Delegado de Protección de Datos a toda autoridade ou organismo do sector público que leve a cabo tratamento de datos persoais.

No Ministerio de Industria, Comercio e Turismo, as funcións do Delegado de Protección de Datos (DPD), incluídos os seus organismos autónomos adscritos, Oficina Española de Patentes e Marcas (OEPM), Centro Español de Metrología (CEM) e Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA), foron asumidas por D. Francisco Javier Nozal Millán, adscrito á Subsecretaria.

Datos de contacto do Delegado de Protección de Datos: Subsecretaria do Ministerio de Industria, Comercio e Turismo. Paseo da Castelá 160. 28071. MADRID. E-mail: dpd@mincotur.es

Dereito a reclamar ante a Axencia Española de Protección de Datos: C/ Jorge Juan, 6. 28001. MADRID.

Pode ampliar máis información no Rexistro de actividades de tratamento de datos persoais.