Protección de Datos Persoais

Normativa básica relativa á protección de datos persoais

Os datos persoais que o Ministerio de Industria e Turismo solicita son tratados de maneira confidencial conforme ao disposto no Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos (Regulamento xeral de protección de datos) e na Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e Garantía dos Dereitos Dixitais.

Dereitos das persoas interesadas

Calquera persoa ten dereito a obter confirmación sobre o tratamento dos seus datos persoais por parte do Ministerio de Industria e Turismo.

O interesado pode exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, supresión e portabilidade dos seus datos, de limitación e oposición ao seu tratamento, así como a non ser obxecto de decisións baseadas unicamente no tratamento automatizado dos seus datos, contemplados nos artigos do 15 ao 22 do Regulamento 2016/679 cando cumpra, ante o Ministerio de Industria e Turismo, a través do enderezo postal Paseo da Castelá 160 - 28071 - Madrid, ou na dirección de correo electrónico dpd@mintur.es. Tamén pode dirixirse aos respectivos órganos administrativos responsables do tratamento dos seus datos rexistrados no Rexistro de actividades de tratamento de datos persoais.

Ademais, para o exercicio destes dereitos ten ao seu dispor os formularios postos a disposición pola Axencia Española de Protección de datos a través da seguinte ligazón: Exerce os teus dereitos.

O interesado pode exercer o seu dereito a reclamar ante a Axencia Española de Protección de Datos, no enderezo postal C/ Jorge Juan 6, 28001 Madrid, a través da web de Trámites cidadáns na sede electrónica da AEPD. Con carácter previo á presentación da este reclamación, pode dirixirse ao Delegado de Protección de Datos, de conformidade co artigo 37.1 da Lei Orgánica 3/2018.

Rexistro de actividades de tratamento de datos persoais

En cumprimento do artigo 30 do Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016 a información ampliada relativa ao tratamento de datos persoais levada a cabo polos distintos órganos administrativos do Ministerio de Industria e Turismo recóllese no Rexistro de actividades de tratamento de datos persoais.

No este Rexistro poderá identificar ao Responsable do tratamento en cada caso, o tratamento seguido, a finalidade do mesmo, e o período de conservación dos seus datos persoais

Legitimación

O tratamento dos seus datos realízase para o cumprimento de obrigas legais por parte deste Ministerio, para o cumprimento de misións realizada en interese público ou no exercicio de poderes públicos conferidos ao mesmo, así como cando a finalidade do tratamento requira o seu consentimento, que haberá de ser prestado mediante unha clara acción expresa e afirmativa.

Pode consultar a base legal para cada unha das actividades de tratamento que leva a cabo polo Ministerio de Industria e Turismo na ligazón de Rexistro de actividades de tratamento de datos persoais