Avís legal

Responsabilitat de la Seu

L'article 2 Ordre IET/842/2012, de 18 d'abril, per la qual es crea la seu electrònica en el Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme (actual Ministeri d'Indústria i Turisme) estableix:

 • En la seva apartat d), La titularitat de la seu electrònica correspondrà a la Sotssecretaria d'Indústria, Energia i Turisme (actual Ministeri d'Indústria i Turisme).
 • Al seu apartat i), La gestió de la seu serà competència de la Sotssecretaria d'Indústria, Energia i Turisme (actual Ministeri d'Indústria i Turisme), que l'exercirà a través de la Sotsdirecció General de Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions.
 • En la seva apartat f), Seran responsables dels continguts i dels serveis posats a la disposició dels ciutadans a la seu els titulars dels òrgans superiors i directius del Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme (actual Ministeri d'Indústria i Turisme) i, si escau, dels organismes públics que s'incorporin a la seu. La responsabilitat es correspondrà amb les competències que cadascun dels titulars tingui atribuïdes per la legislació vigent.

L'article 38 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic. Disposa:

 • L'establiment d'una seu electrònica comporta la responsabilitat del titular respecte de la integritat, veracitat i actualització de la informació i els serveis als quals pugui accedir-se a través de la mateixa.
 • Cada Administració Pública determinarà les condicions i instruments de creació de les seus electròniques, amb subjecció als principis de transparència, publicitat, responsabilitat, qualitat, seguretat, disponibilitat, accessibilitat, neutralitat i interoperabilitat. En tot cas haurà de garantir-se la identificació de l'òrgan titular de la seu, així com els mitjans disponibles per a la formulació de suggeriments i queixes..
 • Les seus electròniques disposaran de sistemes que permetin l'establiment de comunicacions segures/segures sempre que siguin necessàries.

En aquest sentit la Seu Electrònica del Ministeri avisarà mitjançant un enllaç, quan s'abandona la Seu.

Privadesa i Protecció de Dades

Des de la següent pàgina podrà accedir a la informació relativa a la privadesa de les seves dades.

Propietat intel·lectual i industrial

El disseny d'aquesta Seu i el seu codi font, logos, marques i altres signes distintius que apareixen en el mateix pertanyen al Ministeri d'Indústria i Turisme o als seus organismes depenents, i estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual.

Es prohibeix la reproducció total o parcial dels continguts del portal sense citar el seu origen o sol·licitar autorització.

A fi de mantenir actualitzada la informació publicada a la Seu, els continguts els seus continguts  podran ser modificats, corregits, eliminats o afegits a qualsevol moment, per la qual cosa serà convenient comprovar la vigència o exactitud dels mateixos acudint a les fonts oficials.

El Ministeri no es responsabilitza de les contestacions que es realitzin a través de les diferents adreces de correu electrònic que apareixen en aquestes pàgines, excepte la del propi departament. La informació obtinguda a través de les bústies contingudes en aquestes pàgines té caràcter merament informatiu, sense que en cap cas pugui derivar-se d'ella efecte jurídic vinculant algun (Reial decret 208/1996, art. 4 b . BOE n. 55 de 4/3/1996).

Condicions d'ús per a la reutilització de les dades

Segons l'article 8 de la Llei 18/2015, de 9 de juliol, per la qual es modifica la Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic, seran aplicable les següents condicions generals per a tots aquells conjunts de dades ofertes dins de la secció Dades Obertes:

 1. Que el contingut de la informació, incloent les seves metadades, no sigui alterat.
 2. Que no es desnaturalice el sentit de la informació.
 3. Que se citi la font.
 4. Que s'esmenti la data de l'última actualització.
 5. Quan la informació contingui dades de caràcter personal, la finalitat o finalitats concretes per les quals és possible la reutilització futura de les dades.
 6. Quan la informació, encara sent facilitada de forma dissociada, contingués elements suficients que poguessin permetre la identificació dels interessats en el procés de reutilització, la prohibició de revertir el procediment de dissociació mitjançant l'addició de noves dades obtingudes d'altres fonts.

Mesures de protecció davant ús abusiu o robotitzat.

El Ministeri d'Indústria i Turisme es reserva el dret a realitzar canvis tècnics a la Seu, sense previ avís, amb l'objecte de preservar la seva disponibilitat davant eventuals usos abusius o robotitzats d'accés.