Signatura electrònica

El Reglament (UE) Nº 910/2014, de 23 de juliol de 2014, relatiu a la identificació electrònica i els serveis de confiança en les transaccions electròniques al mercat interior i pel qual es deroga la Directiva 1999/93/CE; defineix els diferents tipus de signatura electrònica en el seu article 3:

  1. Signatura electrònica”, les dades en format electrònic annexos a altres dades electròniques o associats de manera lògica amb ells que utilitza el signant per signar;
  2. Firma electrónica avanzada”, la firma electrónica que cumple los requisitos contemplados en el artículo 26;
  3. Signatura electrònica qualificada”, una signatura electrònica avançada que es crea mitjançant un dispositiu qualificat de creació de signatures electròniques i que es basa en un certificat qualificat de signatura electrònica.

Així mateix, els requisits de la signatura electrònica avançada es defineixen en el seu article 26:

  • estar vinculada al signatari de manera única;
  • permetre la identificació del signatari;
  • haver estat creada utilitzant dades de creació de la signatura electrònica que el signant pot utilitzar, amb un alt nivell de confiança, sota el seu control exclusiu, i
  • estar vinculada amb les dades signades per la mateixa de manera tal que qualsevol modificació ulterior dels mateixos sigui detectable.

Per tant, la signatura electrònica permetrà a l'emissor i el receptor de la informació o el contingut que s'identifiquin amb la certesa que són els únics que interactuen. D'aquesta manera es garanteix que el contingut no s'altera, no ha estat interceptat durant la comunicació i que tots dos no poden repudiar la informació prèviament rebuda i acceptada.

Accedeixi també a la informació publicada en aquesta Seu Electrònica relativa als Prestadors de serveis electrònics de confiança.

Enllaços relacionats