>

Queixes i Suggeriments

Art. 19 del Reial decret 951/2005, de 29 de juliol, pel qual s'estableix el marc general per a la millora de la qualitat en l'Administració General de l'Estat. Les queixes formulades conforme al previst en aquest reial decret no tindran, en cap cas, la qualificació de recurs administratiu ni la seva presentació interromprà els terminis establerts en la normativa vigent. Aquestes queixes no condicionen, de cap manera, l'exercici de les restants accions o drets que, de conformitat amb la normativa reguladora de cada procediment, puguin exercir aquells que en es considerin interessats en el procediment.

El servei de Queixes i Suggeriments té com a finalitat la de conèixer l'opinió dels usuaris i millorar la qualitat dels serveis que ofereix el Ministeri d'Indústria i Turisme.

Presentació electrònica de queixes i suggeriments

Les queixes i suggeriments presentats hauran d'estar subscrites amb la signatura electrònica de l'interessat.

Formular una queixa o un suggeriment 

Instruccions per emplenar el formulari de presentació electrònica de queixes i suggeriments [PDF] [48 KB]

També pot utilitzar qualsevol dels canals de comunicació que es posen a la seva disposició en aquesta pàgina:

Atenció al Ciutadà