Cartes de serveis

Les cartes de serveis són l'instrument a través del qual els òrgans, organismes i entitats de l'Administració General de l'Estat informen els ciutadans i usuaris sobre els serveis que tenen encomanats, sobre els drets que els assisteixen en relació amb aquells i sobre els compromisos de qualitat en la seva prestació.

El Ministeri disposa de les següents cartes de serveis: