Cartas de servizos

As cartas de servizos son o instrumento a través do cal os órganos, organismos e entidades da Administración Xeral do Estado informan os cidadáns e usuarios sobre os servizos que teñen encomendados, sobre os dereitos que os asisten en relación con aqueles e sobre os compromisos de calidade na súa prestación.

O Ministerio conta coas seguintes cartas de servizos: