Formats

CSV

Tipus de document de text pla en format obert utilitzat per representar dades tabulars en columnes separades per comes i files separades per salts de línia. Les extensions són .csv i .txt.

Referències de CSV

ODF

El format de document obert per a aplicacions ofimàtiques d'OASIS és un format de fitxer estàndard per a l'emmagatzematge de documents ofimàtics com ara fulls de càlcul, memoràndums, gràfiques i presentacions. Està basat en un llenguatge d'esquema XML, inicialment implementat al paquet ofimàtic OpenOffice.org.

Extensions de fitxers:

  • text: .odt
  • full de càlcul: .ods
  • dibuix: .odg
  • gràfic: .odc
  • fórmula matemàtica: .odf
  • base de dades: .odb
  • imatge: .odi
  • document mestre: .odm

Referències de ODF

PDF

Document de format portable universal que manté l'aparença del document independentment del sistema operatiu que s'utilitzi i inclou combinacions de text, imatges vectorials i bifurcacions. És multiplataforma, és a dir, pot ser presentat pels principals sistemes sense que es modifiquin ni l'aspecte ni l'estructura del document original.

Referències de PDF

RDF

El marc de descripció de recursos (RDF) és una especificació desenvolupada pel l W3C (World Wide Web Consortium) per al modelatge d'informació i la descripció de recursos del web mitjançant expressions en la forma subjecte-predicat-objecte. La combinació d'RDF amb altres eines permet afegir significat a les pàgines i és una de les tecnologies essencials per al web semàntic.

Referències de RDF

SHP

Shapefile és un format propietari de dades espacials que està considerat com l'estàndard per a l'intercanvi d'informació geogràfica entre Sistemes d'Informació Geogràfica (GIS). És un format vectorial d'emmagatzematge digital, desenvolupat per ESRI, on es desa la localització d'elements geogràfics i els atributs que hi estan associats.

Referències de SHP [PDF][123,79 KB]

SPARQL

És un llenguatge desenvolupat per W3C que permet la consulta de dades en RDF. És una eina essencial del web semàntic.

Referències de SPARQL

XML

Metallenguatge extensible d'etiquetes desenvolupat pel W3C (World Wide Web Consortium). Permet definir les dades de manera que és possible estructurar-les utilitzant-hi etiquetes que no estan predefinides. És l'estàndard per a l'intercanvi d'informació estructurada entre diferents plataformes.

Referències del formato XML

Excel

Format propietari de fulls de càlcul desenvolupat per Microsoft, que conté files i columnes de celles i cadascuna pot incloure dades, fórmules, text, taules i gràfics.

Referències de Excel

WMS

El servei de mapes del web és un servei definit per l'OGC (Open Geospatial Consortium) que produeix mapes de dades referenciades espacialment, de manera dinàmica a partir d'informació geogràfica. És un estàndard internacional que defineix un mapa com una representació de la informació geogràfica en forma d'un arxiu d'imatge.

Referències de WVS

JSON

JSON (Notació d'Objectes de JavaScript) és un format lleuger d'intercanvi de dades, de fàcil comprensió per a les persones i de fàcil generació i interpretació per a les màquines. Està basat en un subconjunt del Llenguatge de Programació JavaScript, caracteritzat per ser un format de text independent del llenguatge.

Referències de JSON