Formats

CSV

Tipus de document de text pla en format obert utilitzat per a senzill per representar dades tabulars en columnes separades per comes i files separades per salts de línia. Les seves extensions són .csv i .txt.

Referències de CSV

ODF

Format de Document Obert per a Aplicacions Ofimàtiques d'OASIS és un format de fitxer estàndard per a l'emmagatzematge de documents ofimàtics tals com a fulls de càlcul, memoràndums, gràfiques i presentacions. Està basat en un llenguatge d'esquema XML, inicialment implementat en la suite ofimàtica Openoffice.org.

Extensions de fitxers:

  • text: .odt
  • full de càlcul: .ods
  • dibuix: .odg
  • gràfic: .odc
  • fórmula matemàtica: .odf
  • base de dades: .odb
  • imatge: .odi
  • document mestre: .odm

Referències d'ODF

PDF

Document de format portable universal que manté l'aparença del document independentment del sistema operatiu que s'utilitzi i inclou combinacions de text, imatges vectorials i mapes de bits. És multiplataforma, és a dir, pot ser presentat pels principals sistemes, sense que es modifiquin ni l'aspecte ni l'estructura del document original.

Referències de PDF

RDF

El Marc de Descripció de Recursos (RDF) és una especificació desenvolupada pel l W3C (World Wide Web Consortium) per al modelatge d'informació i la descripció de recursos de la web mitjançant expressions en la forma subjecte-predicat-objecte. La combinació de RDF amb altres eines permet afegir significat a les pàgines i és una de les tecnologies essencials per a la web semàntica.

Referències de RDF

SHP

Shapefile és un format propietari de dades espacials que està considerat com l'estàndard per a l'intercanvi d'informació geogràfica entre Sistemes d'Informació Geogràfica (GIS). És un format vectorial d'emmagatzematge digital, desenvolupat per ESRI, on es guarda la localització d'elements geogràfics i els atributs associats a ells.

Referències de SHP [PDF][123,79 KB]

SPARQL

És un llenguatge desenvolupat per W3C que permet la consulta de dades en RDF. És una eina essencial de la Web Semàntica.

Referències de SPARQL

XML

Metallenguatge extensible d'etiquetes desenvolupat pel W3C (World Wide Web Consortium ). Permet definir les dades de manera que és possible estructurar-los utilitzant per a això etiquetes que no estan predefinides. És l'estàndard per a l'intercanvi d'informació estructurada entre diferents plataformes.

Referències del format XML

Excel

Format propietari de fulls de càlcul desenvolupat per Microsoft, que conté files i columnes de cel·les i cadascuna pot incloure dades, fórmules, text, taules i gràfics.

Referències d'Excel

WMS

El servei de Mapes web és un servei definit per l'OGC (Open Geospatial Consortium) que produeix mapes de dades referenciades espacialment, de forma dinàmica a partir d'informació geogràfica. És un estàndard internacional que defineix un mapa com una representació de la informació geogràfica en forma d'un arxiu d'imatge.

Referències de WVS

JSON

JSON (Notació d'Objectes de Javascript) és un format lleuger d'intercanvi de dades, de fàcil comprensió per a les persones i de fàcil generació i interpretació per a les màquines. Està basat en un subconjunt del Llenguatge de Programació Javascript, caracteritzat per ser un format de text independent del llenguatge.

Referències de JSON