Calendari i hora oficial

Tal com publica l'Esquema Nacional d'Interoperabilitat la sincronització de la data i l'hora es realitzarà amb el Real Institut i Observatori de l'Armada, de conformitat amb el que es preveu sobre l'hora legal en el Reial decret 1308/1992, de 23 d'octubre, pel qual es declara al Laboratori del Real Institut i Observatori de l'Armada, com a laboratori dipositari del patró nacional de Temps i laboratori associat al Centre Espanyol de Metrologia i, quan sigui possible, amb l'hora oficial a nivell europeu.

Data i hora oficial

 

Enllaç al Real Observatori de l'Armada

Calendari de dies inhàbils en l'àmbit de l'Administració General de l'Estat

L'article 30.7 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, estableix que l'Administració General de l'Estat i les Administracions de les Comunitats Autònomes, amb subjecció al calendari laboral oficial, fixaran, en el seu respectiu àmbit, el calendari de dies inhàbils a l'efecte de còmputs de terminis.

D'acord amb l'article 30.8 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, la declaració d'un dia com a hàbil o inhàbil a l'efecte de còmput de terminis no determina per si sola el funcionament dels centres de treball de les Administracions Públiques, l'organització del temps de treball ni l'accés dels ciutadans als registres.

Calendari de dies inhàbils a l'efecte de còmput de terminis per a l'any 2023.

Calendari de dies inhàbils a l'efecte de còmput de terminis per a l'any 2024.