Perfil de contractant

De conformitat amb el que es disposa en l'article 347.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, la informació relativa a licitacions, adjudicacions i formalitzacions es publica en la Plataforma de Contractació del Sector Públic.

Per trobar les licitacions dels diferents òrgans de contractació del Ministeri, una vegada s'accedeix a la pàgina anterior s'ha de procedir així:

  • Anar a l'opció “Perfil de Contractant” en la part superior.
  • Dins de “Organització Contractant” s'ha de seleccionar en primer lloc “Administració General de l'Estat”, i a continuació seleccionar a aquest Ministeri. Una vegada fet l'anterior es prem a “Afegir”.
  • Prémer a “Cercar”. Apareixeran els diferents òrgans de contractació del Ministeri donats de alta en la Plataforma de Contractació del Sector Públic.
  • Prement en l'òrgan de contractació desitjat s'accedeix a la informació de detall. Les licitacions d'aquest òrgan de contractació es troben en la pestanya “Licitacions”.