Selos electronicos

Os selos electrónicos son un sistema de firma electrónica que permite autenticar unha actuación administrativa automatizada, tal como definido na Lei 39/2015, do 1 de outubro, a Administración Común de Procedemento Administrativo Pública. Están baseados nun certificado electrónico que reúne os requisitos esixidos pola lexislación de firma electrónica.

Neste caso o asinante non é unha persoa física, senón un Organismo ou Ente da Administración.

Os certificados de selos electrónicos son certificados recoñecidos, conforme ao disposto nos artigos 11 a 14 da Lei 59/2003, de 19 de decembro, de firma electrónica, expedidos por un fornecedor que cumpra as obrigacións establecidas no artigo 20 da devandita Lei 59/2003, e válidos para a actividade administrativa automatizada conforme o disposto no artigo 42 da Lei 40/2015.

As características técnicas xerais do sistema de firma e certificados aplicables aos selos electrónicos son as derivadas do Esquema Nacional de Interoperabilidade, aprobado polo Real Decreto 4/2010, de 8 de xaneiro, e da política de firma electrónica e certificados da Administración Xeral do Estado.

O servizo de validación para a verificación dos certificados de selo electrónico será VALIDE accesible desde a Sede Electrónica.

Selos electrónicos do Ministerio

Ministerio de Industria, Enerxía e Turismo

É o selo utilizado para a firma das certificacións de altas e baixas de empregados públicos e a remisión de consultas de autenticación en procedementos electrónicos do Ministerio ao sistema Cl@ve, entre outros usos.

Titular:

Subsecretaría de Industria, Enerxía e Turismo.

Resolución de creación:

Resolución de 12 de novembro de 2018, da Subsecretaría de Industria, Comercio e Turismo, pola que se regulan os servizos de certificación electrónica e créanse selos electrónicos no Ministerio de Industria, Comercio e Turismo.

Texto da Resolución de 12 de novembro de 2018 [PDF] [107.5 kB]

Fornecedor de servizo de certificación:

Firmaprofesional S.A.