Detalle de Procedementos Electrónicos

VOLVER
Descrición

O recurso potestativo de reposición previo á vía económico-administrativa é o instrumento en virtude do cal os cidadáns (persoas físicas e xurídicas) poden recorrer as decisións do Ministerio de Enerxía, Turismo e Axenda Dixital en materia de tributos (impostos, taxas ou contribucións especiais), permitindo revisar o acto ou a resolución polo mesmo órgano administrativo que o ditou, sempre que poña fin á vía administrativa. Este recurso é potestativo xa que pode prescindirse da súa interposición e acudir directamente aos Tribunais Económico-Administrativos.

Modo de acceso
Certificado Dixital Cl@ve
Centro de Xestión
Subsecretaría de Industria, Comercio e Turismo - E05034701
Dirección xeral
Secretaria Xeral Tecnica
Unidade de Xestión
S.X. de Recursos, Reclamacións e Relacións coa Administracion de Xustiza
Tema
Recursos e Reclamacións

Regulamentaria

Artigo 222, 223 e 224 da Lei 58/2003, de 17 de Decembro, Xeral Tributaria (BOE 18/12/2003)

Real Decreto 520/2005, de 13 de maio (BOE 27/05/2005),

polo que se aproba o Regulamento xeral de desenvolvemento da Lei 58/2003, de 17 de decembro, Xeral Tributaria, en materia de revisión en vía administrativa.

Acceso ao procedemento

Certificado Dixital

Presentación De Reclamacións

Acceso ao procedemento con Certificado Dixital

Actuacións en Reclamacións xa existentes

Subsanación de defectos formais.

Solicitude de cambio de representante ou datos referir# a efectos de notificación

Presentación de alegacións.

Consulta de expedientes

Cl@ve

Presentación de reclamacións

Acceso ao procedemento con Cl@ve

Actuacións en recursos xa existentes

Subsanación de defectos formais

Solicitude de cambio de representante ou datos referir# a efectos de notificación

Presentación de alegacións

Consulta de expedientes

Información adicional

Información sobre el trámite [PDF][107 KB]

Formulario de información

Procedementos do Sistema de Xestión de Información

Código S.I.A.: 220333
Recurso potestativo de reposición previo á vía económico-administrativa

Información sobre tratamientos de Datos de Carácter Personal

Código S.I.A.: 220333

Información básica de Protección de Datos

Base Jurídica del Tratamiento
Ley 39/2015,art. 106 a 126
Categoría de los destinatarios
No
Finalidad del Tratamiento
Resolución y notificación de los recursos y reclamaciones
Responsable del Tratamiento - 1º Nivel
Subsecretaría de Industria, Comercio y Turismo

Más información

Ayúdenos a mejorar. Si lo desea puede cumplimentar esta encuesta de calidad de nuestros servicios.

Realizar cuestionario