>

Detall de Procediments Electrònics

TORNAR
Descripció

El recurs potestatiu de reposició previ a la via econòmic-administrativa és l'instrument en virtut del com els ciutadans (persones físiques i jurídiques) poden recórrer les decisions del Ministeri d'Energia, Turisme i Agenda Digital en matèria de tributs (impostos, taxes o contribucions especials), permetent revisar l'acte o la resolució pel mateix òrgan administratiu que ho va dictar, sempre que posi fi a la via administrativa. Aquest recurs és potestatiu ja que pot prescindir-se de la seva interposició i acudir directament als Tribunals Econòmic-Administratius.

Mode d'accés
Certificat digital Cl@ve
Centre Directiu
Sotssecretaria d'Indústria i Turisme - E05034701
Direcció General
Secretària General Tecnica
Unitat de Gestió
S.G. de Recursos, Reclamacions i Relacions amb l'Administracion de Justícia
Tema
Recursos i Reclamacions

Regulador

Article 222, 223 i 224 de la Llei 58/2003, de 17 de Desembre, General Tributària (BOE 18/12/2003)

Reial decret 520/2005, de 13 de maig (BOE 27/05/2005),

pel qual s'aprova el Reglament general de desenvolupament de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, en matèria de revisió en via administrativa.

Accés al procediment

Certificat digital

Presentació De Reclamacions

Accés al procediment amb Certificat Digital

Actuacions en Reclamacions ja existents

Esmena de defectes formals.

Sol·licitud de canvi de representant o dades referides a l'efecte de notificació

Presentació d'al·legacions.

Consulta d'expedients

Cl@ve

Presentació de reclamacions

Accés al procediment amb Cl@ve

Actuacions en recursos ja existents

Esmena de defectes formals

Sol·licitud de canvi de representant o dades referides a l'efecte de notificació

Presentació d'al·legacions

Consulta d'expedients

Informació addicional

Información sobre el trámite [PDF][107 KB]

Formulario de información

Procediments Sistema d'Informació Administrativa

Codi S.I.A.: 220333
Inscripció en el Registre de Joc d'empreses fabricadors, importadores o exportadores; d'empreses operadores de màquines recreatives i

Información sobre tratamientos de Datos de Carácter Personal

Codi S.I.A.: 220333

Información básica de Protección de Datos

Responsable del Tratamiento - 1º Nivel
Subsecretaría de Industria, Comercio y Turismo
Finalidad del Tratamiento
Resolución y notificación de los recursos y reclamaciones
Base Jurídica del Tratamiento
Ley 39/2015,art. 106 a 126
Información adicional y derechos
Puede consultar información adicional y sobre el ejercicio de sus derechos en: https://www.mincotur.gob.es/es-es/proteccion-datos/

Más información

Ajude'ns a millorar. Si ho desitgeu podeu emplenar aquesta enquesta de qualitat dels nostres serveis.