Presentación

O obxectivo da reutilización é o uso de documentos que están en poder das Administracións e organismos do sector público, por persoas físicas ou xurídicas, con fins comerciais ou non comerciais, sempre que este uso non constitúa unha actividade administrativa pública.

Estes fins están definidos na Lei 37/2007, que traspón a Directiva 2003/98/CE, de reutilización da información do sector público e tamén na Lei 18/2015, do 9 de xullo, pola que se modifica a Lei 37/2007. Esta Lei 37/2007, está desenvolvida á súa vez, polo Real Decreto 1495/2011 co obxecto de detallar para o ámbito do sector público estatal as súas disposicións, promovendo e facilitando ao máximo a posta a disposición da información do sector público.

Desta forma:
  1. Pódense obter novos usos tanto comerciais como xerando un valor para a sociedade.
  2. Ponse a disposición os datos públicos de forma transparente clara e non discriminatoria que facilite o crecemento económico e o emprego.
  3. Facilítase a interoperabilidade entre administracións públicas dando un maior servizo aos cidadáns se necesitan utilizar os seus datos.
  4. Impúlsase a organización e clasificación dos datos dispoñibles o que facilita a súa utilización.

A reutilización da información tamén está suxeita a unha serie condiciones xerais por exemplo a prohibición de que o contido da información sexa desnaturalizado, é dicir, que sexa tergiversado ou falseado.

Normativa

Directiva 2003/98/CE [PDF][134,83 KB] , do 17 de novembro, sobre reutilización da información do sector público.

Lei 37/2007, do 16 de novembro, sobre reutilización da información do sector público.

Real Decreto 1495/2011, do 24 de outubro, polo que se desenvolve a Lei 37/2007, do 16 de novembro, sobre reutilización da información do sector público, para o ámbito do sector público estatal.

Plan de impulso RISP do Ministerio de Industria, Enerxía e Turismo 2012-2013 [PDF][562 KB], do 1 de novembro de 2013.

Directiva 2013/37/UE do Parlamento Europeo e do Consello [PDF][1.021,20 KB] , do 26 de xuño de 2013, pola que se modifica a Directiva 2003/98/CE relativa á reutilización da información do sector público.

Lei 18/2015, do 9 de xullo, pola que se modifica a Lei 37/2007, do 16 de novembro, sobre reutilización de información do sector público.

Catálogo de datos

Acceda ao catálogo de datos.