Presentació

L'objectiu de la reutilització és l'ús de documents que obren en poder de les Administracions i organismes del sector públic, per persones físiques o jurídiques, amb finalitats comercials o no comercials, sempre que aquest ús no constitueixi una activitat administrativa pública.

Aquestes finalitats estan definides en la Llei 37/2007, que trasllada la Directiva 2003/98/CE, de reutilització de la informació del sector públic i també en la Llei 18/2015, de 9 de juliol, per la qual es modifica la Llei 37/2007. Aquesta Llei 37/2007, està desenvolupada al seu torn, pel Reial decret 1495/2011 a fi de detallar per a l'àmbit del sector públic estatal les seves disposicions, promovent i facilitant al màxim la posada a la disposició de la informació del sector públic.

D'aquesta forma:
  1. Es poden obtenir nous usos tant comercials com generant un valor per a la societat.
  2. Es posen a disposició les dades públiques de forma transparent clara i no discriminatòria que faciliti el creixement econòmic i l'ocupació.
  3. Es facilita la interoperabilitat entre administracions públiques donant un major servei als ciutadans si necessiten utilitzar les seves dades.
  4. S'impulsa l'organització i classificació de les dades disponibles el que facilita la seva utilització.

La reutilització de la informació també està subjecta a una sèrie condicionis generals com per exemple la prohibició que el contingut de la informació sigui desnaturalitzat, és a dir, que sigui tergiversat o falsejat.

Normativa

Directiva 2003/98/CE [PDF][134,83 KB] , de 17 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic.

Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic.

Reial decret 1495/2011, de 24 d'octubre, pel qual es desenvolupa la Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic, per a l'àmbit del sector públic estatal.

Pla d'impuls RISP del Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme 2012-2013 [PDF][562 KB], d'1 de novembre de 2013.

Directiva 2013/37/UE del Parlament Europeu i del Consell [PDF][1.021,20 KB] , de 26 de juny de 2013, per la qual es modifica la Directiva 2003/98/CE relativa a la reutilització de la informació del sector públic.

Llei 18/2015, de 9 de juliol, per la qual es modifica la Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització d'informació del sector públic.

Catàleg de dades

Accedeixi al catàleg de dades.