Procediments i serveis electrònics

A través de Procediments i Serveis electrònics es facilita l'accés a tots els serveis d'Administració electrònica que el Ministeri posa a la disposició de ciutadans i empreses, en compliment a l'establert en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Permetent interactuar de forma telemàtica amb el Ministeri d'Indústria i Turisme, tant per a la presentació de sol·licituds, reclamacions i altres procediments com per a la consulta de l'estat de tramitació i la recepció de comunicacions i notificacions.

Aquesta Seu Electrònica utilitza per als seus procediments el sistema de signatura electrònica @signatura.

Igualment, es disposa d'una passarel·la de pagaments que permet als usuaris realitzar el pagament telemàtic amb signatura electrònica en aquells procediments que així ho requereixin.

El Ministeri disposa, al seu torn, d'un registre electrònic per garantir fefaentment totes les transaccions realitzades a través dels procediments i serveis electrònics. En ell s'anoten totes les operacions realitzades d'entrada i de sortida. En cada operació es registra la data i l'hora oficial espanyola.

Addicionalment, també està disponible una plataforma de signatura electrònica mitjançant la qual l'usuari pot consultar la validesa dels seus certificats electrònics i efectuar operacions de forma electrònica de qualsevol fitxer en format XAdES (XML Advanced Electronic Signatures)”. Es recomana accedir a la informació que trobarà sobre Signatura electrònica en aquesta Seu.