Detall de Procediments Electrònics

TORNAR
Descripció

Subvenció per a la digitalització de les Càmeres Oficials de Comerç Espanyoles a l'estranger, continguda en el Mecanisme de recuperació i resilencia durant el període 2021-2023.

Mode d'accés
Certificat digital Cl@ve
Centre Directiu
Secretaria d'Estat de Comerç - E05030801
Direcció General
Sin especificar
Unitat de Gestió
S.G. d'Estratègia d'Internacionalització
Tema
Subvencions, Beques i Premis

Regulador

Bases reguladores. Ordre ICT/1096/2021, d'1 d'octubre (BOE 11/10/2021)

per la qual s'estableixen les bases reguladores de les línies d'ajuda per a l'enfortiment dels sistemes de comunicació i serveis telemàtics en les Càmeres Oficials de Comerç Espanyoles a l'estranger i Federacions de Càmeres, i es procedeix a la seva convocatòria l'any 2021, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Convocatòria. Extracte de la Resolució de la Secretaria d'Estat de Comerç (BOE 31/08/2022)

per la qual s'aprova la convocatòria de les línies d'ajuda per a l'enfortiment dels sistemes de comunicació i serveis telemàtics en les Càmeres Oficials de Comerç Espanyoles a l'estranger i Federacions de Càmeres per a l'any 2022.

De conformitat amb l'establert en l'article 18.4 de l'Ordre ICT/1096/2021, d'1 d'octubre, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les línies d'ajuda per a l'enfortiment dels sistemes de comunicació i serveis telemàtics en les Càmeres Oficials de Comerç Espanyoles a l'estranger i Federacions de Càmeres, es publica la proposta de resolució provisional. Els interessats disposen d'un termini de 10 dies hàbils per formular les al·legacions que estimin convenients. Proposada Resolució Provisional 251022 [PDF] [495 KB]

Així mateix, els sol·licitants hauran d'aportar la següent documentació:

  • Certificat de residència fiscal emès per l'autoritat fiscal del seu país de residència, actualitzat i degudament compulsats.
  • Declaració responsable de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries al seu país de residència.
  • Declaració de no haver rebut ajudes per a la mateixa finalitat, d'acord amb l'establert en l'article 15 de l'Ordre ICT/1096/2021, d'1 d'octubre.

Accés al procediment

Certificat digital

Accés al procediment amb Certificat Digital: Sol·licitud d'Ajudes per a la digitalització i innovació de les Càmeres Oficials de Comerç Espanyoles a l'estranger i Federacions de Càmeres

Accés al procediment amb Certificat Digital: Esmena de la sol·licitud d'Ajudes per a la digitalització i innovació de les Càmeres Oficials de Comerç Espanyoles a l'estranger i Federacions de Càmeres

Accés al procediment amb Certificat Digital: Justificació de l'ocupació dels fons percebuts

Accés al procediment amb Certificat Digital: Acceptació de l'ajuda per a la digitalització i innovació de les Càmeres Oficials de Comerç Espanyoles a l'estranger i Federacions de Càmeres

Accés al procediment amb Certificat Digital: Renúncia a l'ajuda per a la digitalització i innovació de les Càmeres Oficials de Comerç Espanyoles a l'estranger i Federacions de Càmeres

Accés al procediment amb Certificat Digital: Al·legacions a la proposta de resolució d'ajuda per a la digitalització i innovació de les Càmeres Oficials de Comerç Espanyoles a l'estranger i Federacions de Càmeres

Cl@ve

Accés al procediment amb Cl@ve: Sol·licitud d'Ajudes per a la digitalització i innovació de les Càmeres Oficials de Comerç Espanyoles a l'estranger i Federacions de Càmeres

Accés al procediment amb Cl@ve: Esmena de la sol·licitud d'Ajudes per a la digitalització i innovació de les Càmeres Oficials de Comerç Espanyoles a l'estranger i Federacions de Càmeres

Accés al procediment amb Cl@ve: Justificació de l'ocupació dels fons percebuts

Accés al procediment amb Cl@ve: Acceptació de l'ajuda per a la digitalització i innovació de les Càmeres Oficials de Comerç Espanyoles a l'estranger i Federacions de Càmeres

Accés al procediment amb Cl@ve: Renúncia a l'ajuda per a la digitalització i innovació de les Càmeres Oficials de Comerç Espanyoles a l'estranger i Federacions de Càmeres

Accés al procediment amb Cl@ve: Al·legacions a la proposta de resolució d'ajuda per a la digitalització i innovació de les Càmeres Oficials de Comerç Espanyoles a l'estranger i Federacions de Càmeres

Informació d'ajuda per a tots els modes d'accés

Formulario de solicitud de ayudas [PDF] [335 KB]

ANEXO I. PLAN DE DIGITALIZACION [PDF] [737 KB]

ANEXO I. PLAN DE DIGITALIZACION [XLSX] [67 KB]

ANEXO II. CUENTAS ANUALES DE LOS TRES EJERCICIOS ANTERIORES DEBIDAMENTE AUDITADAS [PDF] [83 KB]

ANEXO III. DATOS BANCARIOS [PDF] [155 KB]

ANEXO IV. DECLARACIÓN RESPONSABLE MULTIPLE DEL SOLICITANTE (I) [PDF] [99KB]

ANEXO V. DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL SOLICITANTE (II) [PDF] [114 KB]

ANEXO VI, VII y DACI. DECLARACIÓN RESPONSABLE MÚLTIPLE DEL SOLICITANTE (III) [PDF] [209 KB]

ANEXO VIII. PODER NOTARIAL (en su caso) [PDF] [220 KB]

ANEXO IX. OTRAS AYUDAS [PDF] [80 KB]

ANEXO X. OBLIGACIONES PAÍS RESIDENCIA [PDF] [39 KB]

En caso de darse alguna incidencia en la cumplimentación de las solicitudes póngase en contacto con la Oficina Virtual, explicando el problema y adjuntando, dependiendo del caso, las pantallas de error. Indique también su nombre y número de teléfono y uno de nuestros técnicos se pondrá en contacto con usted, en el teléfono que nos indique, en el menor tiempo posible.

 

Para cualquier aclaración relativa a la tramitación de su solicitud puede contactar con la Subdirección General de Estrategia de Internacionalización a través del correo electrónico: estrategia.sscc@mincotur.es

Es recomendable leer los siguientes documentos relativos a la presentación de las solicitudes.

Requisitos técnicos para la presentación de solicitudes [PDF] [52 KB]

Soluciones a posibles problemas técnicos [PDF] [707 KB]

Procediments Sistema d'Informació Administrativa

Codi S.I.A.: 2448797
Ajudes per a la digitalització i innovació de les Cambres Oficials de Comerç Espanyoles a l'estranger i Federacions de Cambres

Ayúdenos a mejorar. Si lo desea puede cumplimentar esta encuesta de calidad de nuestros servicios.