>

Detall de Procediments Electrònics

TORNAR
Descripció
Sol·licitud del dret a l'exercici de la professió mitjançant el reconeixement de títols d'ensenyament superior dels Estats membres de la Unió Europea i altres Estats parteixes en l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu, que exigeixen una formació mínima de tres anys de durada, en el que afecta a les professions la relació de les quals correspon al Ministeri d'Indústria i Turisme.
Mode d'accés
Cl@ve
Centre Directiu
Sotssecretaria d'Indústria i Turisme - E05034701
Direcció General
Secretària General Tecnica
Unitat de Gestió
S.G. de Recursos, Reclamacions i Relacions amb l'Administracion de Justícia
Tema
Reconeixement de títols

Presentació de sol·licituds

Termini del procediment
Continu, des del 28/2/2024En termini

Regulador

Reial decret 581/2017, de 9 de juny (BOE 10/06/2017)

Pel qual s'incorpora a l'ordenament jurídic espanyol la Directiva 2013/55/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 20 de novembre de 2013, per la qual es modifica la Directiva 2005/36/CE relativa al reconeixement de qualificacions professionals i el Reglament (UE) n.º 1024/2012 relatiu a la cooperació administrativa a través del Sistema d'Informació del Mercat Interior (Reglamento IMI).

Ordre PRE/572/2006, per la qual es desenvolupa el Reial decret 1665/1991, de 25 d'octubre (BOE 03/03/2006)

Regulador del sistema general de reconeixement de títols d'Ensenyament Superior dels Estats membres de la Unió Europea i altres Estats parteixes en l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu, que exigeixen una formació mínima de tres anys de durada, en el que afecta a les professions la relació de les quals correspon al Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç.

Correcció d'errors de l'Ordre PRE/572/2006, de 28 de febrer (BOE 23/05/2006)

per la qual es desenvolupa el Reial decret 1665/1991, de 25 d'octubre, regulador del sistema general de reconeixement de títols d'Ensenyament Superior dels Estats membres de la Unió Europea i altres Estats parteixes en l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu, que exigeixen una formació mínima de tres anys de durada en el que afecta a les professions la relació de les quals correspon al Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç.

Accés al procediment

Cl@ve

Accés al procediment amb Cl@ve

Ajuda per emplenar la sol·licitud

Instruccions [PDF] [423 KB]

Informació addicional

Sol·licitud d'informació per correu electrònic: reconocimientotitulos@mintur.es

Procediments Sistema d'Informació Administrativa

Codi S.I.A.: 991073
Reconeixement dels Títols dels Estats membres de la Unió Europea

Información sobre tratamientos de Datos de Carácter Personal

Codi S.I.A.: 991073

Información básica de Protección de Datos

Responsable del Tratamiento - 1º Nivel
Subsecretaría de Industria y Turismo
Finalidad del Tratamiento
Resolución y notificación de reconocimiento de títulos academícos para el ejercicio de profesiones reguladas
Base Jurídica del Tratamiento
RD 581/2017,Orden PRE/572/2006
Información adicional y derechos
Puede consultar información adicional y sobre el ejercicio de sus derechos en: https://www.mintur.gob.es/es-es/proteccion-datos/

Más información

Ajude'ns a millorar. Si ho desitgeu podeu emplenar aquesta enquesta de qualitat dels nostres serveis.