Participa i Col·labora

El Ministeri d'Indústria i Turisme precisa de la seva col·laboració para:

  • Proposar la publicació de nous conjunts de dades dels quals sigui encarregat de la seva gestió i que vulgui utilitzar o li agradaria disposar.
  • Comunicar noves aplicacions desenvolupades amb les dades ja publicades. Instruccions de remissió.
  • Qualsevol suggeriment que ens vulgui fer arribar.

Si ho desitja empleni el següent formulari.

Indiqueu la naturalesa de proposta:

Instruccions: Introdueixi el seu nom i cognoms o raó social si és una empresa. Necessitem com a obligatori el correu electrònic per confirmar la recepció de la informació que ens envia i poder posar-nos en contacte amb vostè si fos necessari.

Detall per favor, a l'apartat “quin és la seva proposta o suggeriment” les dades que desitja que publiquem, el suggeriment o, en el cas de comunicar-nos una aplicació, la seva descripció funcional i l'adreça d'accés a la mateixa i aquells comentaris que consideri rellevants.

Les dades personals sol·licitades en aquesta Web seran tractats d'acord al que es disposa en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 (Reglament General de Protecció de Dades

Instrucciones: Introduzca su nombre y apellidos o razón social si es una empresa. Necesitamos como obligatorio el correo electrónico para confirmar la recepción de la información que nos envía y poder ponernos en contacto con usted si fuera necesario.

Detalle por favor, en el apartado “cuál es su propuesta o sugerencia” los datos que desea que publiquemos, la sugerencia o, en el caso de comunicarnos una aplicación, su descripción funcional y la dirección de acceso a la misma y aquellos comentarios que considere relevantes.

Los datos personales solicitados en esta Web serán tratados de acuerdo a lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 (Reglamento General de Protección de Datos