Detalle de Procedementos Electrónicos

VOLVER
Descrición
Establecemento de servidume de paso obrigada para a instalación de infraestruturas das redes públicas de comunicacións electrónicas.
Modo de acceso
Certificado Dixital
Centro de Xestión
Secretaría de Estado de Telecomunicacións e Infraestruturas Dixitais - E05069801
Dirección xeral
Dirección Xeral de Telecomunicacións e Ordenación dos Servizos de Comunicación Audiovisual - E04796207
Unidade de Xestión
S.G. de Inspección das Telecomunicacións e Infraestruturas Dixitais
Tema
Permisos

Regulamentaria

Acceso ao procedemento

Certificado Dixital

Na solicitude se hara constar o nome da razon social do operador.

A solicitude debera ser presentada por un representante autorizado do operador. Acompañásese á mesma a documentacion acreditativa de dita autorizacion.

Á solicitude acompañásese documento acreditativo da inscripcion do operador solicitante no Rexistro Publico de Operadores.

Informacion relativa á/s leira/s afectada/s polo proxecto tecnico.

Á solicitude acompañásese unha relacion, se son varias, das leiras afectadas e a seguinte informacion para cada unha delas:

  • Indicacion de se é urbana ou rustica.
  • Descripcion da ubicacion da mesma.
  • Descripcion dos lindes.
  • Identificacion dos propietarios ou titulares de algun dereito sobre a leira e indicacion dos seus respectivos domicilios a efectos de notificacion.
  • Certificado do Rexistro da Propiedade acerca dos dereitos de propiedade existentes sobre a(s) leira(s).

Procedemento de urxencia

Para aplicar o procedemento de urxencia na imposicion da servidume, o operador achegase á solicitude a justificacion de ter impostas as obrigacións de servizo publico indicadas no articulo 22 ou nos apartados 1 e 2 do articulo 25 da Lei Xeral de Telecomunicacións.

Proxecto 

Á solicitude acompañásese un Proxecto tecnico concreto e detallando a rede publica de telecomunicacións na que se inscribe.

Achegásense as normas propias ou especificacións tecnicas internas do operador cando se faga referencia a elas no proxecto.

É necesario incluír no Proxecto os planos, esbozos sobre fotografias ou calquera outro documento grafico que permita coñecer exactamente o trazado da instalacion e os seus detalles.

Necesidade da ocupacion 

O autor do Proxecto incluira no mesmo unha justificacion da necesidade da ocupacion. Relacionásense os motivos tecnicos e economicos que xustifican o trazado proposto sobre outros posibles que, no seu caso, puidesen existir. En particular, considerásese a posible alternativa de utilizar terreos de dominio publico.

En relacion coa necesidade de ocupacion, non se consideran admisibles as xustificacións genericas.

Intentos de acordo amigable 

O operador achegase á solicitude copia da correspondencia (enviada e recibida) mantida cos propietarios, a efectos de demostrar os intentos errados de arranxo amigable.

Valoracion economica da servidume 

O Proxecto incluira o calculo da extension da leira que sera necesario gravar coa instalacion obxecto da servidume.

Formulario de remisión de información

Axuda para cumprimentar a solicitude

Requisitos tecnicos para a firma electronica.

Procedementos do Sistema de Xestión de Información

Código S.I.A.: 990880
Procedemento xeral de expropiacion

Ayúdenos a mejorar. Si lo desea puede cumplimentar esta encuesta de calidad de nuestros servicios.