Participa e Colabora

O Ministerio de Industria e Turismo precisa da súa colaboración para:

  • Propor a publicación de novos conxuntos de datos dos que sexa encargado da súa xestión e que queira utilizar ou lle gustaría dispor.
  • Comunicar novas aplicacións desenvolvidas cos datos xa publicados. Instrucións de remisión.
  • Calquera suxestión que nos queira facer chegar.

Se o desexa cubra o seguinte formulario.

Indicar a natureza da proposta:

Instrucións: Introduza o seu nome e apelidos ou razón social se é unha empresa. Necesitamos como obrigatorio o correo electrónico para confirmar a recepción da información que nos envía e poder pornos en contacto con vostede se fose necesario.

Detalle por favor, no apartado “cal é a súa proposta ou suxestión” os datos que desexa que publiquemos, a suxestión ou, no caso de comunicarnos unha aplicación, a súa descrición funcional e a dirección de acceso á mesma e aqueles comentarios que considere relevantes.

Os datos persoais solicitados nesta Web serán tratados de acordo ao disposto no Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello do 27 de abril de 2016 (Regulamento Xeral de Protección de Datos

Instrucciones: Introduzca su nombre y apellidos o razón social si es una empresa. Necesitamos como obligatorio el correo electrónico para confirmar la recepción de la información que nos envía y poder ponernos en contacto con usted si fuera necesario.

Detalle por favor, en el apartado “cuál es su propuesta o sugerencia” los datos que desea que publiquemos, la sugerencia o, en el caso de comunicarnos una aplicación, su descripción funcional y la dirección de acceso a la misma y aquellos comentarios que considere relevantes.

Los datos personales solicitados en esta Web serán tratados de acuerdo a lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 (Reglamento General de Protección de Datos