Detall de Procediments Electrònics

TORNAR
Descripció

Sol·licituds relatives a:

  • Comunicació de dades de destinatari de notificacions
  • No renovació de títols habilitants
  • Mercat secundari per a concessions atorgades per licitació
  • Mercat secundari per a  concessions de radiodifusió (autoritzacions prèvies)
  • Transferència de títols habilitants no atorgats per licitació (canvi de CIF del titular)
  • Cancel·lació de títols habilitants (excepte concessions de radiodifusió)
  • Exempció de taxa per reserva del domini públic radioelèctric de títols vigents i tràmits associats
  • Altres sol·licituds de caràcter general
Mode d'accés
Certificat digital
Centre Directiu
Secretaria d'Estat de Telecomunicacions i Infraestructures Digitals - E05069801
Direcció General
Direcció general de Telecomunicacions i Ordenació dels Serveis de Comunicació Audiovisual - E04796207
Unitat de Gestió
S.G. d'Inspecció de les Telecomunicacions i Infraestructures Digitals
Tema
Espectre Radioelèctric

Regulador

Llei 9/2014 de 9 de maig, General de Telecomunicacions (BOE 10-05-2014)

Reial decret 123/2017, de 24 de febrer (BOE 08/03/2017),

pel qual s'aprova el Reglament sobre l'ús del domini públic radioelèctric.

Reial decret 1620/2005,

pel qual es regulen les taxes establertes en la Llei 32/2003, de 3 de novembre, General de Telecomunicacions.

Tractament de dades personals [PDF] [504 KB]

Les notificacions corresponents a la sol·licitud es realitzaran per mitjans electrònics mitjançant compareixença de l'interessat o el seu representant degudament identificat a la seu electrònica del Ministeri (accés amb certificat electrònic). S'informarà de l'existència d'aquestes notificacions a través del correu electrònic especificat en la sol·licitud.

D'acord amb la normativa vigent, si transcorreguessin deu dies naturals sense que s'accedeixi al contingut de la notificació, s'entendrà que la mateixa ha estat rebutjada i es tindrà per efectuat el tràmit, continuant el procediment.

Accés al procediment

Certificat digital

Sol·licitud de comunicació de dades de destinatari de notificacions electròniques.

Sol·licitud de no renovació de títol habilitant.

Solitud d'autorització del mercat secundari per a concessions atorgades per licitació.

Sol·licitud d'autorització del mercat secundari per a  concessions de radiodifusió (autoritzacions prèvies).

Sol·licitud de transferència de títols habilitants no atorgats per licitació (canvi de CIF del titular).

Sol·licitud de cancel·lació de títol habilitant (excepte concessions de radiodifusió).

Sol·licitud d'Exempció de taxa per reserva del domini públic radioelèctric de títols vigents i tràmits associats.

Altres sol·licituds de caràcter general remeses a la Sotsdirecció General de Planificació i Gestion de l'Espectre Radioelèctric.

Ajuda per emplenar la sol·licitud

Manual d'usuari de comunicació de dades del destinatari de notificacions electròniques [PDF] [1,08 MB]

Modelo declaració compliment requisits transferència de títols no atorgats per licitació (canvio CIF del titular) [DOC] [35 KB]

Modelo declaració compliment requisits transferència de títols no atorgats per licitació (canvio CIF del titular) [ODT] [24 KB]

Instruccions per a la sol·licitud d'exempció de taxa [PDF] [371 KB]

Modelo sol·licitud exempció de taxa [DOCX] [159 KB]

Modelo sol·licitud exempció de taxa [ODT] [139 KB]

Instruccions per a la sol·licitud de no renovació de títols habilitants [PDF] [146 KB]

Informació addicional

Sol·licitud d'informació per correu electrònic: SGPGER@economia.gob.es

Ayúdenos a mejorar. Si lo desea puede cumplimentar esta encuesta de calidad de nuestros servicios.

Realizar cuestionario