Detall de Procediments Electrònics

TORNAR
Descripció
Establiment de servituds forçoses de pas per a la instal.lació d'infraestructures de xarxes públiques de comunicacions electròniques.
Mode d'accés
Certificat digital
Centre Directiu
Secretaria d'Estat de Telecomunicacions i Infraestructures Digitals - E05069801
Direcció General
Direcció general de Telecomunicacions i Ordenació dels Serveis de Comunicació Audiovisual - E04796207
Unitat de Gestió
S.G. d'Inspecció de les Telecomunicacions i Infraestructures Digitals
Tema
Permisos

Regulador

Accés al procediment

Certificat digital

En la sol·licitud s'hara constar el nom de la razon social de l'operador.

La sol·licitud debera ser presentada per un representant autoritzat de l'operador. S'acompanyés a la mateixa la documentacion acreditativa d'aquesta autorizacion.

A la sol·licitud s'acompanyés document acreditatiu de la inscripcion de l'operador sol·licitant en el Registre Publico d'Operadors.

Informacion relativa a la/s finca/s afectada/s pel projecte tecnico.

A la sol·licitud s'acompanyés una relacion, si són vàries, de les finques afectades i la següent informacion per a cadascuna d'elles:

  • Indicacion de si és urbana o rustica.
  • Descripcion de la ubicacion de la mateixa.
  • Descripcion de les limitis.
  • Identificacion dels propietaris o titulars d'algun dret sobre la finca i indicacion dels seus respectius domicilis a l'efecte de notificacion.
  • Certificat del Registre de la Propietat sobre els drets de propietat existents sobre la(s) finca(s).

Procediment d'urgència

Per aplicar el procediment d'urgència en la imposicion de la servitud, l'operador adjuntés a la sol·licitud la justificacion de tenir imposades les obligacions de servei publico indicades en l'articulo 22 o als apartats 1 i 2 de l'articulo 25 de la Llei General de Telecomunicacions.

Projecte 

A la sol·licitud s'acompanyés un Projecte tecnico concret i detallant la xarxa publica de telecomunicacions en la qual s'inscriu.

S'aportessin les normes pròpies o especificacions tecnicas internes de l'operador quan es faci referència a elles en el projecte.

És necessari incloure en el Projecte els plànols, croquis sobre fotografias o qualsevol altre document grafico que permeti conèixer exactament el traçat de la instalacion i els seus detalls.

Necessitat de l'ocupacion 

L'autor del Projecte incluira en el mateix una justificacion de la necessitat de l'ocupacion. Es relacionessin els motius tecnicos i economicos que justifiquen el traçat proposat sobre altres possibles que, si escau, poguessin existir. En particular, es considerés la possible alternativa d'utilitzar terrenys de domini publico.

En relacion amb la necessitat d'ocupacion, no es consideren admissibles les justificacions genericas.

Intents d'acord amistós 

L'operador adjuntés a la sol·licitud copia de la correspondència (enviada i rebuda) mantinguda amb els propietaris, a l'efecte de demostrar els intents fallits d'arranjament amistós.

Valoracion economica de la servitud 

El Projecte incluira el calculo de l'extension de la finca que sera necessari gravar amb la instalacion objecte de la servitud.

Formulari de remision d'informacion

Ajuda per emplenar la sol·licitud

Requisits tecnicos per a la signatura electronica.

Procediments Sistema d'Informació Administrativa

Codi S.I.A.: 990880
Procediment general d'expropiacion

Ayúdenos a mejorar. Si lo desea puede cumplimentar esta encuesta de calidad de nuestros servicios.