Sistema de verificació dels certificats de la Seu

Les administracions públiques ofereixen als ciutadans serveis públics electrònics en els quals es necessita signatura electrònica i mètodes avançats d'identificació o autenticació basats en certificats digitals. A causa dels múltiples certificats que poden utilitzar-se per a la identificació i la signatura, implantar sistemes que suportin totes les funcionalitats i relacions amb les CA pot resultar complex i costós.

Servei de validació de signatures i certificats en línia.

Normativa

Reial decret 203/2021, de 30 de març, pel qual s'aprova el Reglament d'actuació i funcionament del sector públic per mitjans electrònics dins de l'article 11 punt d).