Detalle de Procedementos Electrónicos

VOLVER
Descrición

Inscrición e renovación no lista de produtos petrolíferos operadores grossistas

Modo de acceso
Certificado Dixital
Centro de Xestión
Secretaría de Estado de Enerxia - E05032001
Dirección xeral
Direccion Xeral de Politica Energetica e Minas
Unidade de Xestión
S.X. de Hidrocarburos e Novos Combustibles
Tema
Petróleo

Regulamentaria

Resolución de 21 de xullo de 2017 (BOE 27/07/2017)

Pola que se modifica parcialmente o anexo da Resolución de 3 de maio de 2010, pola que se aproban os modelos de declaración responsable e de comunicación de inicio das distintas actividades de comercialización do sector de hidrocarburos.

Resolución de 3 de maio de 2010, da Dirección Xeral de Política Enerxética e Minas (BOE 12/05/2010)

Pola que se aproban os modelos de declaración responsable e de comunicación de inicio das distintas actividades de comercialización do sector de hidrocarburos en cumprimento do establecido no Real Decreto 197/2010, de 26 de febreiro, polo que se adaptan determinadas disposicións relativas ao sector de hidrocarburos ao disposto na Lei 25/2009, de 22 de decembro, de modificación de diversas Leis para a súa adaptación á Lei sobre o libre acceso ás actividades de servizos e o seu exercicio.

Real Decreto 197/2010, de 26 de febreiro (BOE 18/05/2010)

Polo que se adaptan determinadas disposicións relativas ao sector de hidrocarburos ao disposto na Lei 25/2009, de 22 de decembro, de modificación de diversas leis para a súa adaptación á Lei sobre o libre acceso ás actividades de servizos e o seu exercicio.

Lei 25/2009, de 22 de decembro (BOE 23/12/2009)

De modificación de diversas leis para a súa adaptación á Lei sobre o libre acceso ás actividades de servizos e o seu exercicio.

Lei 12/2007, de 2 de xullo, pola que se modifica a Lei 34/1998, de 7 de outubro (BOE 03/07/2007)

Pola que se modifica a Lei 34/1998 de 7 de outubro do Sector de Hidrocarburos co fin de adaptala ao disposto na Directiva 2003/55/CE do Parlamento Europeo e do Consello de 26 de xuño de 2003 sobre normas comúns para o mercado interior do gas natural.

Lei 34/1998, de 7 de outubro, do sector de hidrocarburos (BOE 08/10/1998)

Real Decreto 2487/1994, de 23 de decembro (BOE 21/01/1995)

Aproba o Estatuto regulador das actividades de distribución por xunto e de distribución polo miúdo mediante subministracións directas e instalacións fixas de carburantes e combustibles petrolíferos.

IMPORTANTE.

O modelo de declaracion responsable esta en a nova Resolucion de 21 de xullo de 2017, da Direccion Xeral de Politica Energetica e Minas pola que se modifica parcialmente o anexo da Resolucion de 3 de maio de 2010, pola que se aproban os modelos de declaracion responsable e de comunicacion de inicio das distintas actividades de comercializacion do sector de hidrocarburos.

Acceso ao procedemento

Certificado Dixital

Procedementos do Sistema de Xestión de Información

Código S.I.A.: 991776
Inscripcion e modificacion na listaxe de Operadores por xunto de produtos petroliferos

Ayúdenos a mejorar. Si lo desea puede cumplimentar esta encuesta de calidad de nuestros servicios.

Realizar cuestionario