Detalle de Procedementos Electrónicos

VOLVER
Descrición

Autorizar a posta en servizo da estación: mediante a presentación dunha certificación sustitutiva (APSCS) ou a través dun recoñecemento técnico realizado pola inspección de telecomunicacións (APSI).

Modo de acceso
Certificado Dixital Cl@ve
Centro de Xestión
Secretaría de Estado de Telecomunicacións e Infraestruturas Dixitais - E05069801
Dirección xeral
Dirección Xeral de Telecomunicacións e Ordenación dos Servizos de Comunicación Audiovisual - E04796207
Unidade de Xestión
S.G. de Inspección das Telecomunicacións e Infraestruturas Dixitais
Tema
Espectro Radioeléctrico

Regulamentaria

Para todos os servizos

Lei 9/2014 de 9 de maio, Xeneral de Telecomunicacións (BOE 10-05-2014)

Real Decreto 123/2017, de 24 de febreiro (BOE 08/03/2017).

polo que se aproba o Regulamento sobre o uso do dominio publico radioelectrico

Real Decreto 1066/2001, de 28 de setembro (BOE 29/09/2001)

polo que se aproba o Regulamento que establece condicións de proteccion do dominio publico radioelectrico, restricións ás emisións radioelectricas e medidas de proteccion sanitaria fronte a emisións radioelectricas

Orde CTE/23/2002, de 11 de xaneiro (BOE 12/01/2002)  

pola que se establecen condicións para a presentacion de determinados estudos e certificacións por operadores de servizos de radiocomunicacións

Resolucion de 4 de maio de 2017 (BOE 12/05/2017)

pola que se determinan os tipos de estacións radioelectricas para os que se require unha certificacion sustitutiva do acto de recoñecemento tecnico previo á autorizacion para a posta en servizo

Resolucion de 28 de xullo de 2017 (BOE 8/08/2017)

da Secretaria de Estado para a Sociedade da Informacion e a Axenda Dixital, pola que se aproban os modelos relacionados coa autorizacion para a posta en servizo de determinadas estacións que fan uso do dominio publico radioelectrico

Radiodifusion

Real Decreto 391/2019, de 21 de xuño, (BOE 25/06/2019)

polo que se aproba o Plan Técnico Nacional da Televisión Dixital Terrestre e regúlanse determinados aspectos para a liberación do segundo dividendo dixital

Real Decreto 964/2006, de 1 de setembro (BOE 18/09/2006)

polo que se aproba o Plan Tecnico Nacional de Radiodifusion Sonora en Ondas Metricas con modulacion de frecuencia

Real Decreto 439/2004 de 12 de marzo (BOE 08/04/2004) 

polo que se aproba o Plan Tecnico Nacional da Television Dixital Local

Real Decreto 1287/1999, de 23 de xullo (BOE 26/07/1999)

polo que se aproba o Plan Tecnico Nacional da radiodifusion sonora dixital terrestre

Real Decreto 765/1993, de 21 de maio (BOE 11/06/1993)

polo que se aproba o Plan Tecnico Nacional de Radiodifusion Sonora en Ondas medias (hectometricas)

Real Decreto 1273/1992, de 23 de outubro (BOE 01/12/1992)

polo que se regula o outorgamento de concesións e a asignacion de frecuencias para a explotacion do servizo publico de Radiodifusion Sonora en Ondas Metricas con modulacion de frecuencia polas Corporacións Locais

Radioaficion

Lei 19/1983, de 16 de novembro (BOE 26/11/1983)

sobre regulacion do dereito a instalar no exterior dos inmobles as antenas das estacións radioelectricas de afeccionados

Real Decreto 2623/1986, de 21 de novembro (BOE 30/12/1986)

polo que se regulan as instalacións de antenas de estacións radioelectricas de afeccionado

Orde IET/1311/2013, de 9 de xullo (BOE 12/07/2013)

pola que se aproba o Regulamento de uso do dominio publico radioelectrico por radioaficionados

Orde de 25 de xuño de 1998 (BOE 11/07/1998)

pola que se establecen as especificacións tecnicas dos equipos comerciais de radioaficionado

Resolucion de 20 de setembro de 2006 (BOE 31/10/2006)

pola que se ditan Instrucións para o desenvolvemento e aplicacion do Regulamento de uso do dominio publico radioelectrico por afeccionados

El acceso al procedimiento relativo a Comunicaciones electrónicas en bandas armonizadas está restringido a personas habilitadas por los titulares de uso del dominio público radioeléctrico. Si un titular requiere habilitar acceso a una persona, puede ponerse en contacto con la Subdirección General de Inspección de las Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales: SGIT-secretaria@economia.gob.es.

Acceso ao procedemento

Certificado Dixital

Comunicaciones electrónicas en bandas armonizadas (telefonía móvil y LMDS).

Presentación de solicitudes de autorización para la puesta en servicio de estaciones de comunicaciones electrónicas en bandas armonizadas (telefonía móvil y LMDS)

Documentación a adjuntar (en cualquiera de los dos formatos, DOCX u ODT)

Solicitud de autorización para la puesta en servicio (adjuntar siempre) [ZIP] [159 KB]

Boletín instalación (adjuntar solo si APSI) [ZIP] [261 KB]

Certificación de instalación (adjuntar solo si APSCS) [ZIP] [189 KB]

Certificación de niveles de exposición radioeléctrica (adjuntar solo si APSCS y estación con tipología ER1 o ER3) [ZIP] [881 KB]

Ayuda para cumplimentar la solicitud y documentación asociada.

Esquemas XSD de autorización para la puesta en servicio de TM y LMDS [ZIP][7 KB]

Validaciones en la presentación de solicitudes de autorización para la puesta en servicio de TM y LMDS [PDF][1148 KB]

Manual de usuario para la presentación de solicitudes de tramitación y certificaciones anuales de estaciones de comunicaciones electrónicas en bandas armonizadas [PDF] [26.6 MB]

Radiodifusión sonora y de televisión.

Presentación de solicitudes de autorización para la puesta en servicio con certificación sustitutiva de estaciones de radiodifusión.

Consulta de solicitudes de autorización para la puesta en servicio con certificación sustitutiva de estaciones de radiodifusión.

Presentación de solicitudes de autorización para la puesta en servicio con inspección de estaciones de radiodifusión.

Presentación de respuesta a requerimiento de subsanación o mejora de la solicitud de APSI de estaciones de radiodifusión.

Documentación a adjuntar: (en cualquiera de los dos formatos, DOCX u ODT)

Solicitud de autorización para la puesta en servicio (adjuntar siempre)[ZIP] [159 KB]

Boletín instalación (adjuntar solo si APSI) [ZIP] [261 KB]

Certificación de instalación (adjuntar solo si APSCS) [ZIP] [189 KB]

Certificación de niveles de exposición radioeléctrica (adjuntar solo si APSCS y estación con tipología ER1 o ER3) [ZIP] [881 KB]

Ayuda para cumplimentar la solicitud y documentación asociada

Manual de usuario para la presentación de solicitudes de autorización para la puesta en servicio con certificación sustitutiva de estaciones de radiodifusión [PDF] [1438 KB]

Manual de usuario para la consulta solicitudes de autorización para la puesta en servicio con certificación sustitutiva de estaciones de radiodifusión [PDF] [943 KB]

Manual de usuario para la presentación de solicitudes de autorización para la puesta en servicio con inspección de estaciones de radiodifusión [PDF] [1776 KB]

Manual de usuario para la presentación de respuesta a requerimiento de subsanación o mejora de la solicitud de APSI de estaciones de radiodifusión [PDF] [1096 KB]

Esquema XSD de autorización para la puesta en servicio con certificación sustitutiva de Radiodifusión [XSD] [46 KB]

Validaciones en la presentación de solicitudes de autorización para la puesta en servicio con certificación sustitutiva de Radiodifusión [PDF] [1560 KB]

GenXML: Herramienta para la generación de los ficheros XML de autorización para la puesta en servicio con certificación sustitutiva

Manual de usuario de la herramienta GenXML para la generación de ficheros XML de autorización para la puesta en servicio con certificación sustitutiva de Radiodifusión [PDF] [5,50 MB]

Otros servicios (radiobúsqueda, radiocomunicación por satélite, móvil y fijo de banda estrecha, fijo punto a punto o multipunto, radioenlaces, …) prestados mediante redes de estaciones.

Presentación de solicitudes de autorización para la puesta en servicio de estaciones que formen parte de una red radioeléctrica que preste los servicios de radiobúsqueda, radiocomunicación por satélite, móvil y fijo de banda estrecha, fijo punto a punto o multipunto, radioenlaces.

Presentación de solicitudes de autorización para la puesta en servicio de estaciones con Reserva de Banda.

Documentación a adjuntar (en cualquiera de los dos formatos, DOCX u ODT)

Solicitud de autorización para la puesta en servicio (adjuntar siempre) [ZIP] [159 KB]

Boletín instalación (adjuntar solo si APSI) [ZIP] [209 KB]

Certificación de instalación (adjuntar solo si APSCS) [ZIP] [189 KB]

Certificación de niveles de exposición radioeléctrica (adjuntar solo para estaciones que cumplen las condiciones del art. 53.1 del Reglamento aprobado por Real Decreto 123/2017, de 24 de febrero) [ZIP] [881 KB]

Radioafición.

Presentación de solicitudes de autorización para la puesta en servicio de estaciones de radioaficionados y de la licencia de estaciones fijas

Documentación a adjuntar: (en cualquiera de los dos formatos, DOCX u ODT)

Solicitud de autorización para la puesta en servicio (adjuntar siempre) [ZIP] [159 KB]

Declaración responsable de características de instalación (adjuntar solo si el radioaficionado ha realizado la instalación) [ZIP] [164 KB]

Boletín instalación (adjuntar solo si una empresa instaladora de telecomunicaciones autorizada ha realizado la instalación) [ZIP] [261 KB]

Otro tipo de peticiones (desistimientos de solicitud presentada, respuesta a subsanaciones requeridas...)

Acceso a formulario

Cl@ve

Comunicacións electrónicas en bandas harmonizadas (telefonía móbil e LMDS)

Presentación de solicitudes de autorización para a posta en servizo de estacións de TM e LMDS

Radiodifusión sonora e de televisión

Formulario de solicitude de aprobación de proxectos de nova estación, modificación e remisión de información adicional e solicitude de autorización para a posta en servizo con certificación sustitutiva de estacións de radiodifusión.

Formulario de consulta de solicitudes presentadas de aprobación de proxectos de nova estación, modificación e remisión de información adicional e solicitude de autorización para a posta en servizo con certificación sustitutiva (APSCS) de estacións de radiodifusión.

Formulario de solicitudes de autorización para a posta en servizo con inspección de estacións de radiodifusión.

Formulario de resposta a requirimento de subsanación ou mellora da solicitude de APSI de estacións de radiodifusión.

Outros servizos (radiobúsqueda, radiocomunicación por satélite, móbil e fixo de banda estreita, fixo punto a punto ou multipunto, – radioenlaces…) prestados mediante redes de estacións

Presentación de solicitudes de autorización para a posta en servizo de estacións que formen parte dunha rede radioeléctrica que preste os servizos de radiobúsqueda, radiocomunicación por satélite, móbil e fixo de banda estreita, fixo punto a punto ou multipunto, radioenlaces…

Radioafición

Presentación de solicitudes de autorización para a posta en servizo de estacións de radioaficionados e da licenza de estacións fixas

Outro tipo de peticións (desistimientos de solicitude presentada, resposta a subsanaciones requiridas...)

Acceso a formulario

Información de axuda para todos os modos de acceso

Resumen de instrucciones para rellenar la solicitud de autorización para la puesta en servicio [PDF][96 KB]

Pago de tasas de tramitación de Telecomunicaciones. Modelo 790 (No aplica a radioafición)

Guía para la instalación de la señalización y vallado de estaciones radioeléctricas [PDF] [839 KB] (No aplica a radioafición) 

Aclaraciones sobre espacios sensibles. (No aplica a radioafición) [PDF] [632 KB]

Proceso de autorización para la puesta en servicio de las estaciones [PDF] [367 KB]

AutoFirma: herramienta para el firmado de documento XML

Requisitos técnicos para la firma electrónica

Información adicional

Solicitude de información por correo electrónico: SGIT-secretaria@economia.gob.es

Área de interese de autorización para a posta en servizo de estacións radioeléctricas na web do Ministerio

Outros procedementos relacionados

Aprobación do proxecto técnico e autorización para realizar a instalación de estacións de comunicacións electrónicas en bandas harmonizadas

Aprobación do proxecto técnico e autorización para realizar a instalación de estacións de radiodifusión

Tramitación do título habilitante, e aprobación do proxecto técnico e autorización para realizar a instalación de estacións que formen parte de redes de servizo móbil e fixo de banda estreita

Tramitación do título habilitante, e aprobación do proxecto técnico e autorización para realizar a instalación de estacións que formen parte de redes de radiodeterminación, radiocomunicación por satélite, fixo punto a multipunto e outros servizos.

Tramitación do título habilitante, e aprobación do proxecto técnico e autorización para realizar a instalación de estacións que formen parte de redes de servizo fixo de banda ancha

Aprobación do proxecto técnico e autorización para realizar a instalación de estacións que formen parte de redes de servizo fixo de banda reservada

Tramitación do título habilitante, e aprobación do proxecto técnico e autorización para realizar a instalación de estacións de radioafición

Certificacións anuais de niveis de exposición radioeléctrica de estacións de radiocomunicacións

Certificacións trimestrais de niveis de exposición radioeléctrica de estacións de radiocomunicacións 5G

Procedementos do Sistema de Xestión de Información

Código S.I.A.: 203075
Estacións de comunicacións electrónicas en bandas harmonizadas (telefonía móbil e LMDS) - Autorización para a posta en servizo
Código S.I.A.: 206146
Estacións que formen parte de redes de radiodeterminación, satélite, fixo punto a multipunto, fixo de banda ancha, banda reservada, móbil e fixo de banda estreita e outra-Autorización para a posta en servizo
Código S.I.A.: 210020
Estacións de radiodifusión- Autorización para a posta en servizo
Código S.I.A.: 225042
Estacións de radioafición- Licenza de estación (Autorización para a posta en servizo)

Ayúdenos a mejorar. Si lo desea puede cumplimentar esta encuesta de calidad de nuestros servicios.

Realizar cuestionario