Detall de Procediments Electrònics

TORNAR
Descripció

Inscripció i renovació en el llistat d'Operadors a l'engròs de productes petrolífers

Mode d'accés
Certificat digital
Centre Directiu
Secretaria d'Estat d' Energia - E05032001
Direcció General
Direccion General de Politica Energetica i Minis
Unitat de Gestió
S.G. d'Hidrocarburs i Nous Combustibles
Tema
Productes petrolífers

Regulador

Resolució de 21 de juliol de 2017 (BOE 27/07/2017)

Per la qual es modifica parcialment l'annex de la Resolució de 3 de maig de 2010, per la qual s'aproven els models de declaració responsable i de comunicació d'inici de les diferents activitats de comercialització del sector d'hidrocarburs.

Resolució de 3 de maig de 2010, de la Direcció general de Política Energètica i Mines (BOE 12/05/2010)

Per la qual s'aproven els models de declaració responsable i de comunicació d'inici de les diferents activitats de comercialització del sector d'hidrocarburs en compliment de l'establert en el Reial decret 197/2010, de 26 de febrer, pel qual s'adapten determinades disposicions relatives al sector d'hidrocarburs al que es disposa en la Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de diverses Lleis per a la seva adaptació a la Llei sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici.

Reial decret 197/2010, de 26 de febrer (BOE 18/05/2010)

Pel qual s'adapten determinades disposicions relatives al sector d'hidrocarburs al que es disposa en la Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a la Llei sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici.

Llei 25/2009, de 22 de desembre (BOE 23/12/2009)

De modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a la Llei sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici.

Llei 12/2007, de 2 de juliol, per la qual es modifica la Llei 34/1998, de 7 d'octubre (BOE 03/07/2007)

Per la qual es modifica la Llei 34/1998 de 7 d'octubre del Sector d'Hidrocarburs amb la finalitat d'adaptar-la al que es disposa en la Directiva 2003/55/CE del Parlament Europeu i del Consell de 26 de juny de 2003 sobre normes comunes per al mercat interior del gas natural.

Llei 34/1998, de 7 d'octubre, del sector d'hidrocarburs (BOE 08/10/1998)

Reial decret 2487/1994, de 23 de desembre (BOE 21/01/1995)

Aprova l'Estatut regulador de les activitats de distribució a l'engròs i de distribució al detall mitjançant subministraments directes i instal·lacions fixes de carburants i combustibles petrolífers.

IMPORTANT.

El model de declaracion responsable aquesta en la nova Resolucion de 21 de juliol de 2017, de la Direccion General de Politica Energetica i Mines per la qual es modifica parcialment l'annex de la Resolucion de 3 de maig de 2010, per la qual s'aproven els models de declaracion responsable i de comunicacion d'inici de les diferents activitats de comercializacion del sector d'hidrocarburs.

Accés al procediment

Certificat digital

Procediments Sistema d'Informació Administrativa

Codi S.I.A.: 991776
Inscripcion i modificacion en el llistat d'Operadors a l'engròs de productes petroliferos

Ayúdenos a mejorar. Si lo desea puede cumplimentar esta encuesta de calidad de nuestros servicios.

Realizar cuestionario