Detail of Electronic Procedures

BACK
Description

Authorise the entry into service of the station: by presenting a substitute certification (APSCS) or through a technical survey carried out by the telecommunications inspectorate (APSI).

Access Mode
Digital Certificate Cl@ve
Management Centre
Secretariat of state of telecommunications and Digital Infrastructure - E05069801
Directorate General
Overall direction of Telecommunications and management of audio-visual communication services - E04796207
Management unit
Comprehensive inspection office of telecommunications and Digital Infrastructure
Topic
Radioelectric Spectrum

Regulatory

Para todos os servizos

Lei 9/2014 de 9 de maio, Xeneral de Telecomunicacións (BOE 10-05-2014)

Real Decreto 123/2017, de 24 de febreiro (BOE 08/03/2017).

polo que se aproba o Regulamento sobre o uso do dominio publico radioelectrico

Real Decreto 1066/2001, de 28 de setembro (BOE 29/09/2001)

polo que se aproba o Regulamento que establece condicións de proteccion do dominio publico radioelectrico, restricións ás emisións radioelectricas e medidas de proteccion sanitaria fronte a emisións radioelectricas

Orde CTE/23/2002, de 11 de xaneiro (BOE 12/01/2002)  

pola que se establecen condicións para a presentacion de determinados estudos e certificacións por operadores de servizos de radiocomunicacións

Resolucion de 4 de maio de 2017 (BOE 12/05/2017)

pola que se determinan os tipos de estacións radioelectricas para os que se require unha certificacion sustitutiva do acto de recoñecemento tecnico previo á autorizacion para a posta en servizo

Resolucion de 28 de xullo de 2017 (BOE 8/08/2017)

da Secretaria de Estado para a Sociedade da Informacion e a Axenda Dixital, pola que se aproban os modelos relacionados coa autorizacion para a posta en servizo de determinadas estacións que fan uso do dominio publico radioelectrico

Radiodifusion

Real Decreto 391/2019, de 21 de xuño, (BOE 25/06/2019)

polo que se aproba o Plan Técnico Nacional da Televisión Dixital Terrestre e regúlanse determinados aspectos para a liberación do segundo dividendo dixital

Real Decreto 964/2006, de 1 de setembro (BOE 18/09/2006)

polo que se aproba o Plan Tecnico Nacional de Radiodifusion Sonora en Ondas Metricas con modulacion de frecuencia

Real Decreto 439/2004 de 12 de marzo (BOE 08/04/2004) 

polo que se aproba o Plan Tecnico Nacional da Television Dixital Local

Real Decreto 1287/1999, de 23 de xullo (BOE 26/07/1999)

polo que se aproba o Plan Tecnico Nacional da radiodifusion sonora dixital terrestre

Real Decreto 765/1993, de 21 de maio (BOE 11/06/1993)

polo que se aproba o Plan Tecnico Nacional de Radiodifusion Sonora en Ondas medias (hectometricas)

Real Decreto 1273/1992, de 23 de outubro (BOE 01/12/1992)

polo que se regula o outorgamento de concesións e a asignacion de frecuencias para a explotacion do servizo publico de Radiodifusion Sonora en Ondas Metricas con modulacion de frecuencia polas Corporacións Locais

Radioaficion

Lei 19/1983, de 16 de novembro (BOE 26/11/1983)

sobre regulacion do dereito a instalar no exterior dos inmobles as antenas das estacións radioelectricas de afeccionados

Real Decreto 2623/1986, de 21 de novembro (BOE 30/12/1986)

polo que se regulan as instalacións de antenas de estacións radioelectricas de afeccionado

Orde IET/1311/2013, de 9 de xullo (BOE 12/07/2013)

pola que se aproba o Regulamento de uso do dominio publico radioelectrico por radioaficionados

Orde de 25 de xuño de 1998 (BOE 11/07/1998)

pola que se establecen as especificacións tecnicas dos equipos comerciais de radioaficionado

Resolucion de 20 de setembro de 2006 (BOE 31/10/2006)

pola que se ditan Instrucións para o desenvolvemento e aplicacion do Regulamento de uso do dominio publico radioelectrico por afeccionados

El acceso al procedimiento relativo a Comunicaciones electrónicas en bandas armonizadas está restringido a personas habilitadas por los titulares de uso del dominio público radioeléctrico. Si un titular requiere habilitar acceso a una persona, puede ponerse en contacto con la Subdirección General de Inspección de las Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales: SGIT-secretaria@economia.gob.es.

Access procedure

Digital Certificate

Comunicaciones electrónicas en bandas armonizadas (telefonía móvil y LMDS).

Presentación de solicitudes de autorización para la puesta en servicio de estaciones de comunicaciones electrónicas en bandas armonizadas (telefonía móvil y LMDS)

Documentación a adjuntar (en cualquiera de los dos formatos, DOCX u ODT)

Solicitud de autorización para la puesta en servicio (adjuntar siempre) [ZIP] [159 KB]

Boletín instalación (adjuntar solo si APSI) [ZIP] [261 KB]

Certificación de instalación (adjuntar solo si APSCS) [ZIP] [189 KB]

Certificación de niveles de exposición radioeléctrica (adjuntar solo si APSCS y estación con tipología ER1 o ER3) [ZIP] [881 KB]

Ayuda para cumplimentar la solicitud y documentación asociada.

Esquemas XSD de autorización para la puesta en servicio de TM y LMDS [ZIP][7 KB]

Validaciones en la presentación de solicitudes de autorización para la puesta en servicio de TM y LMDS [PDF][1148 KB]

Manual de usuario para la presentación de solicitudes de tramitación y certificaciones anuales de estaciones de comunicaciones electrónicas en bandas armonizadas [PDF] [26.6 MB]

Radiodifusión sonora y de televisión.

Presentación de solicitudes de autorización para la puesta en servicio con certificación sustitutiva de estaciones de radiodifusión.

Consulta de solicitudes de autorización para la puesta en servicio con certificación sustitutiva de estaciones de radiodifusión.

Presentación de solicitudes de autorización para la puesta en servicio con inspección de estaciones de radiodifusión.

Presentación de respuesta a requerimiento de subsanación o mejora de la solicitud de APSI de estaciones de radiodifusión.

Documentación a adjuntar: (en cualquiera de los dos formatos, DOCX u ODT)

Solicitud de autorización para la puesta en servicio (adjuntar siempre)[ZIP] [159 KB]

Boletín instalación (adjuntar solo si APSI) [ZIP] [261 KB]

Certificación de instalación (adjuntar solo si APSCS) [ZIP] [189 KB]

Certificación de niveles de exposición radioeléctrica (adjuntar solo si APSCS y estación con tipología ER1 o ER3) [ZIP] [881 KB]

Ayuda para cumplimentar la solicitud y documentación asociada

Manual de usuario para la presentación de solicitudes de autorización para la puesta en servicio con certificación sustitutiva de estaciones de radiodifusión [PDF] [1438 KB]

Manual de usuario para la consulta solicitudes de autorización para la puesta en servicio con certificación sustitutiva de estaciones de radiodifusión [PDF] [943 KB]

Manual de usuario para la presentación de solicitudes de autorización para la puesta en servicio con inspección de estaciones de radiodifusión [PDF] [1776 KB]

Manual de usuario para la presentación de respuesta a requerimiento de subsanación o mejora de la solicitud de APSI de estaciones de radiodifusión [PDF] [1096 KB]

Esquema XSD de autorización para la puesta en servicio con certificación sustitutiva de Radiodifusión [XSD] [46 KB]

Validaciones en la presentación de solicitudes de autorización para la puesta en servicio con certificación sustitutiva de Radiodifusión [PDF] [1560 KB]

GenXML: Herramienta para la generación de los ficheros XML de autorización para la puesta en servicio con certificación sustitutiva

Manual de usuario de la herramienta GenXML para la generación de ficheros XML de autorización para la puesta en servicio con certificación sustitutiva de Radiodifusión [PDF] [5,50 MB]

Otros servicios (radiobúsqueda, radiocomunicación por satélite, móvil y fijo de banda estrecha, fijo punto a punto o multipunto, radioenlaces, …) prestados mediante redes de estaciones.

Presentación de solicitudes de autorización para la puesta en servicio de estaciones que formen parte de una red radioeléctrica que preste los servicios de radiobúsqueda, radiocomunicación por satélite, móvil y fijo de banda estrecha, fijo punto a punto o multipunto, radioenlaces.

Presentación de solicitudes de autorización para la puesta en servicio de estaciones con Reserva de Banda.

Documentación a adjuntar (en cualquiera de los dos formatos, DOCX u ODT)

Solicitud de autorización para la puesta en servicio (adjuntar siempre) [ZIP] [159 KB]

Boletín instalación (adjuntar solo si APSI) [ZIP] [209 KB]

Certificación de instalación (adjuntar solo si APSCS) [ZIP] [189 KB]

Certificación de niveles de exposición radioeléctrica (adjuntar solo para estaciones que cumplen las condiciones del art. 53.1 del Reglamento aprobado por Real Decreto 123/2017, de 24 de febrero) [ZIP] [881 KB]

Radioafición.

Presentación de solicitudes de autorización para la puesta en servicio de estaciones de radioaficionados y de la licencia de estaciones fijas

Documentación a adjuntar: (en cualquiera de los dos formatos, DOCX u ODT)

Solicitud de autorización para la puesta en servicio (adjuntar siempre) [ZIP] [159 KB]

Declaración responsable de características de instalación (adjuntar solo si el radioaficionado ha realizado la instalación) [ZIP] [164 KB]

Boletín instalación (adjuntar solo si una empresa instaladora de telecomunicaciones autorizada ha realizado la instalación) [ZIP] [261 KB]

Otro tipo de peticiones (desistimientos de solicitud presentada, respuesta a subsanaciones requeridas...)

Acceso a formulario

Cl@ve

Electronic communications in harmonized bands (mobile telephony and LMDS)

Presentation of applications for permission to the commissioning of workstations TM and LMDS

Radio and television

Application form of project approval of new station, modification and referral of additional information and request for authorization for the commissioning with alternative certification of radio stations.

Enquiry form of applications of project approval of new station, modification and referral of additional information and request for authorization for the commissioning with alternative certification (APSCS) of radio stations.

Form of applications for permission to commissioning with inspection of radio stations.

Answer form to request for correction or improvement of the application of APSI of radio stations.

Other services (beeper, satellite radio, mobile and fixed narrowband, fixed-point or multipoint, – links …) provided through networks of stations

Presentation of applications for permission to the commissioning of stations that form part of a radio networkto provide paging services, satellite radio, mobile and fixed narrowband, fixed-point or multipoint, … links

Amateur

Presentation of applications for permission to the commissioning of amateur radio stations and the license of fixed stations

Another type of petitions (withdrawals of application, response to remedies required...)

Access to form

Support information for all access modes

Summary of instructions for completing the authorization request for the commissioning [PDF] [96 KB]

Payment of fees for processing Telecommunications. 790 form (Does not apply to amateur)

Guide to installing marking and fencing radio stations [PDF] [839 KBPS] (does not apply to amateur)

Clarification on sensitive spaces. (Does not apply to amateur) [PDF] [632 KBPS]

Authorisation process for the commissioning of the seasons [PDF] [367 KBPS]

Self-signature: tool for XML document signed

Technical requirements for the electronic signature

Additional information

Request for information by email:SGIT-secretaria@economia.gob.es

Area of interest for authorization to the commissioning of radio stations in the web of the ministry

Other procedures

Adoption of technical and project permission to perform the installation of seasons of electronic communications in harmonized bands

Adoption of technical and project permission to perform the installation of radio stations

Certified processing, and approval of the technical project and authorization for the installation of forming part of networks of fixed and mobile narrowband

Certified processing, and adoption of technical and project permission to perform the installation of stations are part of radio networks, satellite radio, fixed point-to-multipoint and other services. .

Certified processing, and adoption of technical and project permission to perform the installation of stations are part of a fixed service networks broadband

Aprobación del proyecto técnico y autorización para realizar la instalación de estaciones que formen parte de redes de servicio fijo de banda reservada

Certified processing, and adoption of technical and project permission to perform the installation of amateur stations

Annual certifications exposure levels of radio stations radiocommunication

Quarterly certifications exposure levels of radio stations 5G radiocommunications

Management Information System Procedures

S.I.A. Code: 203075
Seasons of electronic communications in harmonized bands (mobile telephony and LMDS) - authorization to commissioning
S.I.A. Code: 206146
Stations are part of radio networks, satellite, fixed point-to-multipoint, fixed broadband reserved band, mobile and fixed and otros-autorización narrowband for commissioning
S.I.A. Code: 210020
Authorization productions they stations for commissioning
S.I.A. Code: 225042
Radioafición- stations station license (authorization to commissioning)

Ayúdenos a mejorar. Si lo desea puede cumplimentar esta encuesta de calidad de nuestros servicios.

Realizar cuestionario